Møtereferat i arbeidsgruppen for revidering av den nasjonale bibliotekstatistikken

Arbeidsgruppen hadde møte 12. januar. Følgende saker var tema for møtet:

  1. Dataimport fra biblioteksystemene – status
  2. Statistikk for nettjenester – status for prosjekt 
  3. Statistikk for kombinasjonsbibliotek: hvilke data skal etterspørres på avdelingsnivå?
  4. Rapportering av aktiviteter
  5. Gjennomgang av skjema – fortsettelse

Les hele referatet som pdf: Referat møte 12-1-2015

Neste møte blir mandag 23.mars 2015 kl. 10.00 –16.00

Kategorier: .

Prosjekt for rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester

droids3951143570_20b4eccd3fFylkene i Sør-Trøndelag, Vestfold, Buskerud, Oppland og Deichmanske bibliotek har gått sammen i et felles prosjekt for å se nærmere på løsninger for rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester. Prosjektet har frist til 1. mai 2015 med å komme med sine anbefalinger.

Arbeidsgruppen for revidering av folkebibliotekstatistikken og Nasjonalbiblioteket vil bistå prosjektgruppen i arbeidet. Oppstartsmøte vil bli holdt i løpet av desember eventuelt i begynnelsen av januar.

Under er prosjektsøknaden som skisserer de viktigste målene for prosjektet:

MÅL FOR PROSJEKTET

Målet for prosjektet er å komme fram til forslag til en løsning som kan tas i bruk av alle folke- og fagbibliotek for å måle og rapportere bruk av bibliotekenes digitale tjenester. Løsningen skal brukes til å fremskaffe sammenliknbare data til den årlige nasjonale bibliotekstatistikken. Det er en fordel om den også legger til rette for at bibliotekene får enkel tilgang til mer detaljerte data som de kan bruke i forbindelse med evaluering og utvikling av egne nettsider og eventuelle andre digitale kommunikasjonskanaler og tjenester.

Les mer…

Kategorier: .

Rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek – notat 26.09.2014

Arbeidsgruppen for fornying av folkebibliotekstatistikken har drøftet hva som vil være den mest hensiktsmessige måten å rapportere statistikk for kombinasjonsbibliotek på. Arbeidsgruppen har lansert fire ulike løsninger:

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.

a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget skjema, og folkebibliotekdelen av folkebiblioteket i eget skjema.
b. Både skole- og folkebibliotekdelen rapporteres av folkebiblioteket, og skjemaet
tilrettelegges for dette.

2) Kombinasjonsbibliotek rapporterer som egen bibliotektype.
3) Kombinasjonsbibliotek rapporterer hele virksomheten i folkebibliotekstatistikken.
4) Kombinasjonsbibliotek rapporterer enten som skole- eller folkebibliotek, avhengig av
hovedtyngden av virksomheten.

Gjennom SAMSTAT-bloggen er det bedt om kommentarer og synspunkter på alternativene. Nedenfor gjengis fordeler og ulemper knyttet til alternativene.

Les mer…

Rapportering for kombinasjonsbibliotek

2014-08-27 4 kommentarer

Gol kombinasjonsbibliotek

Gol kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen for revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken har i sitt mandat å særlig vektlegge følgende tre områder: 

  • rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger
  • rapportering av statistikk for aktivitet og arrangementer i bibliotekene
  • rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen har startet arbeidet med å se på alle områdene, og på siste møte var det en lengre diskusjon rundt de ulike alternativene for rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek. Arbeidsgruppen vil sette stor pris på å få tilbakemelding fra bibliotekfeltet på hva som vil være den mest hensiktsmessige måten å rapportere statistikk for kombinasjonsbibliotek på. Arbeidsgruppen ser for seg fire ulike løsninger:

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.
a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget skjema, og folkebibliotekdelen av
folkebiblioteket i eget skjema.
b. Både skole- og folkebibliotekdelen rapporteres av folkebiblioteket, og skjemaet
tilrettelegges for dette.
2) Kombinasjonsbibliotek rapporterer som egen bibliotektype.
3) Kombinasjonsbibliotek rapporterer hele virksomheten i folkebibliotekstatistikken.
4) Kombinasjonsbibliotek rapporterer enten som skole- eller folkebibliotek, avhengig av
hovedtyngden av virksomheten.

Kommentarer og vurderinger på hva som vil være beste løsning bes lagt inn som kommentar til dette blogginnlegget eller sendt på epost til jannicke.rogler@bfk.no. Neste møte i arbeidsgruppen er 2. september og vi vil sette stor pris på raske tilbakemeldinger.   

Les mer om gruppens mandat og arbeid i dette innlegget på SAMSTAT. 

Kategorier: Nasjonalbiblioteket, NB

ST 16/14: Omløpstall i New Zealand

2014-07-27 1 kommentar

Også folkebibliotekene i New Zealand sørger for høy utnyttelse av samlingene.

New Zealand er på størrelse med Norge: 4,3 millioner innbyggere og 269 tusen kvkm.

 

Se grafen i større format her (velg fanen NZ). Les mer…

Kategorier: .

ST 15/14: Høye omløpstall i Victoria, Australia

Den australske delstaten Victoria er omtrent på størrelse med Norge.

Befolkningen er på 5,7 millioner, mot Norges 5,1. Arealet er på 240 tusen kvkm, mens fastlands-Norge (uten Svalbard) er på 324 tusen.

Men folkebibliotekene utnytter sine samlinger langt bedre enn de fleste norske bibliotek Norge.

I statistikkåret 2012-13 lå omløpstallet for bøker (og annet trykt materiale) for hele delstaten på over fem – et tall Norge bare kan drømme om.

De blå stolpene er omløpstallene for bibliotekdistriktene i Victoria.

Les mer…

Kategorier: .

ST 14/14: Valg og bruk av indikatorer

Australia ligger langt framme når det gjelder bibliotekstatistikk. Det gjelder både folke- og fagbibliotek. Her ser jeg på folkebibliotekene.

Bildet: Great Barrier Reef ligger utenfor Queensland

Hver av de åtte delstatene har ansvaret for sitt eget bibliotekvesen og dermed også for statistikken. Den nasjonale statistikken er begrenset til  tall og indikatorer på nasjonalt nivå og på delstatsnivå. Den lokale statistikken publiseres regionalt.

Queensland

Når den norske statistikken skal revideres, er det nyttig å se på hvor langt (og også hvor kort) andre avanserte  fagmiljøer har kommet.  Queensland har tatt på seg hovedansvaret for å koordinere det nasjonale statistikkarbeidet. Jeg har derfor tatt en titt på den regionale statistikken fra Queensland. De fullstendige tabellene  (regneark) fra 2005 til 2013 finner du her.  Materialet er omfattende (bra!), men slett ikke tilrettelagt for gjenbruk (uff!).

Les mer…

Kategorier: .
Følg meg

Få nye innlegg levert til din innboks.

Bli med 933 andre følgere