Oppnevning av faste medlemmer til Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk (SAMSTAT)

Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk, SAMSTAT består av følgende organisasjoner:

 • Bibliotekarforbundet
 • Fagforbundet
 • Forskerforbundets bibliotekarforening FBF
 • Fylkesbiblioteksjefskollegiet
 • Kulturforbundet
 • NBF (sentralt)
 • NBF avd. skole

I tillegg deltok NBF spesialgruppa for folkebibliotekpolitikk som er nedlagt.

Det begynner å bli en del år siden forrige gang det ble oppnevnt personer som faste representanter. For tiden er disse utpekt:

 • Bernt Lage Breivoll for NBF avd. skole
 • Bozena Rasmussen (nestleder) for SFP
 • Jannicke Røgler  (leder) for NBF sentralt
 • Lisbeth Eriksen for Forskerforbundet bibliotekarforening

SAMSTAT ønsker også å invitere storbybibliotekene inn i utvalget.

Som leder av SAMSTAT ber jeg dere vurdere egen deltakelse i SAMSTAT og oppnevning av ny fast representant eller videreføring av dagens representant. SAMSTAT er typisk en organisasjon som jobber når det dukker opp konkrete oppgaver. De siste årene har det særlig vært jobbet med revidering av bibliotekstatistikken.

Frist for å oppnevne person til SAMSTAT er 1. juli.

Reklame
Kategorier:Samstat

Utviklingen i utlånet av fysiske medier i storbyene

2017-10-16 3 kommentarer

Rådgiver Øystein Stabell ved Oppland fylkesbibliotek holdt for en tid tilbake en presentasjon hvor han blant annet viste utviklingen av utlånet for voksne i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.  Stabells budskap er alvorlig. Det fysiske formatet er i stor grad på vei til å fases ut. Dersom vi fortsetter som før, vil det om en del år knapt være noen i den voksne befolkningen som låner fysiske medier fra bibliotekene. Unntaket er skjønnlitteraturen som  fortsatt vil være et viktig tilbud. Med stor sannsynlighet vil vi se de samme trendene i resten av landet som vi gjør i storbyene.

Basert på førstegangsutlånet på de fire bibliotekene predikerer han utviklingen i årene fremover:

chart (3)

For musikk er utviklingen dramatisk. Dersom utviklingen fortsetter, vil ingen låne musikk i 2019. Årsaken til nedgangen kommer neppe som noen stor overraskelse på noen. I dag er det strømming som gjelder med Spotify, iTunes og Tidal som sentrale leverandører. I 2022 følger film på DVD etter cd platene. Den fysiske lydboken holder det gående lenger, men når vi vet at det gis ut stadig færre lydbøker på CD, risikerer vi at formatet forsvinner raskere fra biblioteket enn utviklingen i utlånet viser. I løpet av det siste året ble det kun utgitt 174 titler på CD mot 980 nedlastbare lydfiler.

Tallene er en ubehagelig påminnelse om de store endringene som skjer rundt oss. GAFAs (Google, Apple, Facebook og Amazon) dominans er en stor utfordring for bibliotekenes tjenester. Bibliotekfolk må begynne å snakke om dette, det nytter lite å begrave hodet i sanden. Kjerneoppgavene er i kraftig endring. Hvordan skal vi forholde oss til det?

Heldigvis benytter SSB fra og med 2016 førstegangsutlån i KOSTRA. Det gir oss et mye bedre utgangspunkt for å ta den faglige debatten.

Nå er det heller ikke slik at bibliotekene selv ikke kan påvirke utviklingen. Sommerles for barn har i år hatt deltakere fra rundt 300 kommuner i hele Norge. 58 963 barn har til sammen lest over 686 492 bøker. Det er et betydelig tall som gir utlånet av barnebøker en positiv utvikling. Er det lov å ønske seg en tilsvarende kampanje for voksne?

Tabell som viser utlånet i perioden 2010-2016 for Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Første-gangsutlån Fagbøker Første-gangsutlån Skjønnlitteratur Første-gangsutlån Lydbøker Første-gangsutlån Musikk Første-gangsutlån Film
2010 746653 836228 214520 326128 645023
2011 693597 801744 202622 308104 675174
2012 610615 767231 188306 262443 604630
2013 609131 732409 176342 218062 529181
2014 586763 722325 166415 173753 454408
2015 578588 723585 155955 140205 397034
2016 526800 679621 144161 115003 341477

 

Første-gangsutlån Fagbøker Første-gangsutlån Skjønnlitteratur Første-gangsutlån Lydbøker Første-gangsutlån Musikk Første-gangsutlån Film
R-kvadrat 0,89 0,97 1,00 0,98 0,86

R-kvadrat: R-kvadratverdien handler om hvor sannsynlig det er at variablene virkelig er avhengige av hverandre og ikke av noe annet. R-kvadrat ligger mellon 0 och 1 og jo nærmere 1 det ligger, desto sterkere er sammenhengen.

Kategorier:., Folkebibliotek

Årlig møte om folkebibliotekstatistikken

NB 1930tallet

Universitetsbiblioteket, i dag NB på 1930 tallet. Kilde: Wikimedia

NB logo12. oktober 2017 var det møte på Nasjonalbiblioteket om folkebibliotekstatistikken. Til stede på møtet var de som i sin tid jobbet med revideringen av statistikken samt Nasjonalbibliotekets nye medarbeider på statistikkområdet. Mer om revideringen av statistikken. Som leder av SAMSTAT har Jannicke Røgler hatt plass i arbeidsgruppen.

I møtet ble erfaringene med det nye skjemaet og innsamlingen gjennomgått. Nasjonalbiblioteket og Erlend Ra hadde fått få tilbakemeldinger på det nye skjemaet. I den grad det var tilbakemeldinger, så var de positive. Det nye skjemaet ble oppfattet som mer relevant og at det speiler det bibliotekene gjør på en bedre måte.

Beklageligvis er den tekniske løsningen gammel. Det vil være behov for en oppgradering på sikt. Den tekniske løsningen lagde store problemer for innsamlingen av statistikk for 2016 og førte til betydelige forsinkelser. Forsinkelsen medførte at det ikke var mulig å få folkebibliotekene inn i KOSTRAs publisering av de foreløpige tallene som kommer i begynnelsen av mars. Målet for innsamlingen av tallene for 2017 er å ha alt testet innen utgangen av desember slik at bibliotekene mottar statistikkskjemaene i medio januar. Den gamle løsningen gjør også at spørsmålene om filialer har blitt samlet inn i en Questback.

Selv om det på sikt er behov for en ny løsning for innsamlingen har NB en publiseringsløsning for rådataene øverst på ønskelista. En slik løsning vil gi hele sektoren helt nye muligheter til å ta i bruk statistikken, analysere og sammenligne seg med andre. Dette er noe de andre nordiske landene har og som det er stort behov for i Norge. Se f. eks Sveriges løsning.

Til stede på møtet var også to personer fra SSB. SSB skifter kontaktperson for folkebibliotekstatistikken og den nye var til stede på møtet. SSB er i ferd med å ta i bruk en ny statistikkløsning, PX Web. Løsningen skal være klar innen mars slik at KOSTRA vil fremstå i ny drakt for 2017 tallene. De nye tabellene vil bli mer fleksible og enklere å jobbe med. I dag har vi to tabeller for folkebibliotekstatistikken. I den nye løsningen vil alt være samlet i en tabell.

Toril Høimyr fra Deichmanske bibliotek hadde med seg en rekke innspill fra storbybibliotekene. Disse sammen med de andre møtedeltakernes innspill ble gjennomgått i møtet. Hele statistikkskjemaet ble drøftet og gjennomgått. Det var særlig den nye inndelingen av arrangement og de digitale tjenestene som var gjenstand for diskusjon.

Deichmanske bibliotek har utviklet en egen digital løsning for registrering av arrangement. Løsningen ønsker Deichman å dele med resten av feltet. Nasjonalbiblioteket skal kontakte Deichman om hvordan dette best kan gjøres.

Det er i dag ikke mulig å få statistikk for bruken av Nasjonalbibliotekets avistjeneste. Dette har vært spilt inn som et ønske fra mange bibliotek. Det samme gjelder bruken av Filmbib. Vi er helt avhengig av å få målt bruken av denne typen tjenester når vi skal prioritere hva vi skal bruke tid og penger på i sektoren.

Alle som jobber med statistikk oppfordres til å besøke Bibliotekutvikling.nos statistikksider. Her legges det blant annet ut nyttig informasjon du trenger til selve innsamlingen, f. eks antall titler i k-fond og Filmbib.

Operasjonalisering

Operasjonalisering betyr å oversette verbale beskrivelser til målbare variable eller indikatorer. Det praktiske operasjonaliseringsarbeidet skjer på to nivåer. Dels forsøker vi å finne en eller flere størrelser som konkretiserer ett enkelt begrep. Dels forsøker vi å komme fram til større indikatorsett, det vil si knipper av indikatorer som fanger opp mange viktige sider av bibliotekets virksomhet samtidig.

Hvilke data vi velger ut, og hvordan vi setter dem s ammen til indikatorer, beror på vurderinger og beslutninger. Det å konstruere statistiske indikatorer krever et faglig arbeid med begreper og modeller. Siden valg og tolkning av indikatorer har praktiske konsekvenser, har indikatorarbeidet lett for å bli påvirket av ikke-faglige interesser. Indikatorutvikling er med andre ord et faglig arbeid i et politisk felt.
Les mer…

Kategorier:.

Revidering av fylkesbibliotekstatistikken

Nå som folkebibliotekstatistikken er ferdig revidert har turen gått videre til norway-881108_960_720fylkesbibliotekstatistikken.
De store endringene i fylkesbibliotekenes oppgaver har gjort dagens statistikk lite relevant.
Fylkesbibliotekene oppnevnte følgende tre personer til gruppen: Øivin Stav fra Sør-Trøndelag, Anja Angelskår Mjelde fra Sogn og Fjordane og Jannicke Røgler fra Buskerud. Fra Nasjonalbiblioteket deltar Jannicke Wold Rød og Erlend Ra. Jannicke Wold Rød leder arbeidsgruppen.
Første møte i arbeidsgruppen ble avholdt i forrige uke og arbeidet skal ferdigstilles innen sommeren 2017. I forkant av det første møtet var alle fylkesbibliotek invitert til å spille inn forslag til endringer.
Det legges opp til jevnlige arbeidsmøter og god kontakt med fylkesbibliotekene underveis for å gi rikelig med anledning til innspill.

Neptunseminaret: Hva skjer med brukerne?

Neptunseminaret i Bergen 3. november holdt jeg foredraget Bibliotekenes brukere i forandring. Lenken fører til de sytti lysbildene  (ca. halvparten av totalen) som inneholder tall, fakta og diagrammer.

For eksempel dette – som viser barn og ungdoms intense bruk av digitale medier – og forskjellene mellom jenter og gutter.snipbuf

Kategorier:.

Ny rapport fra Storbyundersøkelsen 2015

sniphovedbibI 2015 gjennomførte seks norske storbybibliotek: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand, en stor undersøkelse av brukeratferd.  Leikny Haga Indergaard fra Bergen offentlig bibliotek presenterte undersøkelsen på Neptunseminaret i Bergen 3. november.

Det viktige ved denne undersøkelsen var at den ble basert på observasjon: et tilfeldig utvalg besøkende ble «skygget» (fotfulgt) på sin ferd gjennom biblioteket.  Den første storbyundersøkelsen, med samme metode, ble gjennomført i 2007.  Den gangen ble bare hovedbibliotekene tatt med. Tromsø deltok ikke.

I 2015 ble både hovedbibliotek og filialer dekket. Den nye undersøkelsen ble først presentert i juni 2016 – se bloggpost her. Arbeidet ble organisert av byrået Sentio og ledet av Leikny Haga Indergaard fra Bergen offentlig bibliotek og er presentert på bibliotekets nettsted. I juni var bare noen hovedtall tilgjengelig. Nå foreligger en mer utførlig rapport. Den fortjener både analyse og diskusjon.

Les mer…

Kategorier:.

Norsk bibliotekindeks på ILI

18. oktober presenterte Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek Norsk bibliotekindeks på konferansen Internet Librarian International i London. Norsk bibliotekindeks måler nettrafikken på norske biblioteknettsider og presenterer et utvalg sentrale indikatorer.

Jannicke er prosjektleder og har ansvaret for utvikling og uttesting av piloten på vegne av Nasjonalbiblioteket. Målet er at norsk bibliotekindeks skal bli en permanent tjeneste på sikt.

Dersom du ønsker å ha ditt bibliotek med i uttestingen av løsningen, så ta kontakt med Jannicke Røgler på epost: jannicke.rogler@bfk.no.

Utlånet faller fortsatt

Besøket har begynt å stige, slik forrige bloggpost viser. Utlånet fortsetter å synke. Det tyder på at bibliotekets innhold og oppgaver forandrer seg.

snip_utlånSmåDet første diagrammet viser utlån pr. innbygger for hele Norge (blå kurve) og for kommuner med mindre enn tjue tusen innbyggere.

Vi ser at de minste kommunene (grønn kurve) ligger godt over gjennomsnittet, mens de noe større kommunene (gul kurve) ligger under. Men begge gruppene følger samme trend. Det er også tydelig at avstanden mellom de små og de mellomsmå kommunene blir mindre. Biblioteklandskapet blir mer homogent.

Det neste diagrammet viser utviklingen i de større kommunene.

Les mer…

Kategorier:.

Høye besøk i store kommuner

Det er særlig de store kommunene, med unntak av Oslo, som har høye besøkstall.

Diagrammet viser hvordan besøket i kostragruppene 13 og 14 har utviklet seg – sammenliknet med landet som helhet. Gruppe 14 består de tre «nest-største» byene Bergen, Trondheim, Stavanger. Gruppe 13 omfatter alle andre kommuner med mer enn tjue tusen innbyggere.

snip_besokStore

Hovedtendensen er den samme: nedgang fram til 2013, oppgang fra 2013 til 2014, markant oppgang fra 2014 til 2015.

Les mer…

Kategorier:.