Arkiv

Archive for the ‘Nasjonalbiblioteket’ Category

Revidering av fylkesbibliotekstatistikken

Nå som folkebibliotekstatistikken er ferdig revidert har turen gått videre til norway-881108_960_720fylkesbibliotekstatistikken.
De store endringene i fylkesbibliotekenes oppgaver har gjort dagens statistikk lite relevant.
Fylkesbibliotekene oppnevnte følgende tre personer til gruppen: Øivin Stav fra Sør-Trøndelag, Anja Angelskår Mjelde fra Sogn og Fjordane og Jannicke Røgler fra Buskerud. Fra Nasjonalbiblioteket deltar Jannicke Wold Rød og Erlend Ra. Jannicke Wold Rød leder arbeidsgruppen.
Første møte i arbeidsgruppen ble avholdt i forrige uke og arbeidet skal ferdigstilles innen sommeren 2017. I forkant av det første møtet var alle fylkesbibliotek invitert til å spille inn forslag til endringer.
Det legges opp til jevnlige arbeidsmøter og god kontakt med fylkesbibliotekene underveis for å gi rikelig med anledning til innspill.
Advertisements

Norsk bibliotekindeks på ILI

18. oktober presenterte Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek Norsk bibliotekindeks på konferansen Internet Librarian International i London. Norsk bibliotekindeks måler nettrafikken på norske biblioteknettsider og presenterer et utvalg sentrale indikatorer.

Jannicke er prosjektleder og har ansvaret for utvikling og uttesting av piloten på vegne av Nasjonalbiblioteket. Målet er at norsk bibliotekindeks skal bli en permanent tjeneste på sikt.

Dersom du ønsker å ha ditt bibliotek med i uttestingen av løsningen, så ta kontakt med Jannicke Røgler på epost: jannicke.rogler@bfk.no.

Rapportering av arrangement i folkebibliotek for 2016

Skjemaene som skal brukes i 2017 til å rapportere folkebibliotekstatistikken for 2016 er gjort tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets hjemmeside. 

SAMSTAT oppfordrer alle folkebibliotek til å ta i bruk inndelingen for registrering av arrangement så raskt som mulig slik at flest mulig av arrangementene for 2016 blir registrert etter de nye retningslinjene.

Inndelingen av arrangement er endret og utvidet for bedre å svare på kravene i den nye formålsparagrafen i Bibliotekloven. Arrangement er delt inn i arrangement i regi av biblioteket eller i samarbeid med andre og arrangement der eksterne har eneansvar for innholdet.

Det er planlagt et møte hos NB for arbeidsgruppen som deltok i revideringen av folkebibliotekstatistikken i juni. På møtet vil vi blant annet gjennomgå det vi har fått av innspill etter offentliggjøringen av skjema for 2016.  Kommentarer og spørsmål til endringene kan gjerne rettes til leder av SAMSTAT, Jannicke Røgler, jannicke.rogler@bfk.no.


Arrangement1

Arrangement2

I veiledningsteksten under finner du informasjon om de ulike arrangementstypene.

Les mer…

Rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek – notat 26.09.2014

Arbeidsgruppen for fornying av folkebibliotekstatistikken har drøftet hva som vil være den mest hensiktsmessige måten å rapportere statistikk for kombinasjonsbibliotek på. Arbeidsgruppen har lansert fire ulike løsninger:

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.

a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget skjema, og folkebibliotekdelen av folkebiblioteket i eget skjema.
b. Både skole- og folkebibliotekdelen rapporteres av folkebiblioteket, og skjemaet
tilrettelegges for dette.

2) Kombinasjonsbibliotek rapporterer som egen bibliotektype.
3) Kombinasjonsbibliotek rapporterer hele virksomheten i folkebibliotekstatistikken.
4) Kombinasjonsbibliotek rapporterer enten som skole- eller folkebibliotek, avhengig av
hovedtyngden av virksomheten.

Gjennom SAMSTAT-bloggen er det bedt om kommentarer og synspunkter på alternativene. Nedenfor gjengis fordeler og ulemper knyttet til alternativene.

Les mer…

Rapportering for kombinasjonsbibliotek

2014-08-27 4 kommentarer
Gol kombinasjonsbibliotek

Gol kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen for revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken har i sitt mandat å særlig vektlegge følgende tre områder: 

  • rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger
  • rapportering av statistikk for aktivitet og arrangementer i bibliotekene
  • rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen har startet arbeidet med å se på alle områdene, og på siste møte var det en lengre diskusjon rundt de ulike alternativene for rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek. Arbeidsgruppen vil sette stor pris på å få tilbakemelding fra bibliotekfeltet på hva som vil være den mest hensiktsmessige måten å rapportere statistikk for kombinasjonsbibliotek på. Arbeidsgruppen ser for seg fire ulike løsninger:

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.
a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget skjema, og folkebibliotekdelen av
folkebiblioteket i eget skjema.
b. Både skole- og folkebibliotekdelen rapporteres av folkebiblioteket, og skjemaet
tilrettelegges for dette.
2) Kombinasjonsbibliotek rapporterer som egen bibliotektype.
3) Kombinasjonsbibliotek rapporterer hele virksomheten i folkebibliotekstatistikken.
4) Kombinasjonsbibliotek rapporterer enten som skole- eller folkebibliotek, avhengig av
hovedtyngden av virksomheten.

Kommentarer og vurderinger på hva som vil være beste løsning bes lagt inn som kommentar til dette blogginnlegget eller sendt på epost til jannicke.rogler@bfk.no. Neste møte i arbeidsgruppen er 2. september og vi vil sette stor pris på raske tilbakemeldinger.   

Les mer om gruppens mandat og arbeid i dette innlegget på SAMSTAT. 

Kategorier:Nasjonalbiblioteket, NB

ST 7/14: Arbeidsgruppe for revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken

2014-06-04 3 kommentarer

Logo NBNasjonalbiblioteket har nedsatt en arbeidsgruppe for revidering av folkebibliotekstatistikken

Arbeidsgruppens mandat

Med utgangspunkt i dagens skjema for innhenting av statistiske data fra folkebibliotekene og med bakgrunn i aktivitet/tjenester/oppgaver i folkebibliotekene skal arbeidsgruppen foreslå et revidert skjema for innhenting av folkebibliotekstatistikk.

Det skal legges vekt på både å forenkle og forbedre statistikken.

Skjemaet skal utformes og tilpasses dagens og morgendagens aktivitet/oppgaver/tjenester i folkebibliotekene, slik at de innsamlede data kan brukes effektivt og aktivt i styring og synliggjøring av bibliotekene og som kilde til kunnskap om sektoren. Det kan være aktuelt å utrede og følge opp enkelte punkter/områder spesielt.

Arbeidet skal i størst mulig grad tilpasses internasjonal bibliotekstatistikk og standarder (spesielt: ISO 2789 Information and documentation – International Library Statistics, ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators , ISO 16439 Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries).

Nordisk praksis på området skal tillegges vekt. Det må utformes nødvendige veiledningstekster og definisjoner.

Tre områder skal vektlegges:

  • rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger
  • rapportering av statistikk for aktivitet og arrangementer i bibliotekene
  • rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek

Les mer…

ST 7/13: Treg statistikk fra NB

Nasjonalbiblioteket leverer viktige tjenester til bibliotekene.

NB er opptatt av tjenestenes kvalitet og har nylig gjennomført en spørreundersøkelse – blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.  

  • Undersøkelsen er en del av et  større prosjekt, hvor det overordnede målet er å gi NB en indikasjon på  egen tjenestekvalitet.

Det bør NB ha takk og ros for.

Bildet:  I år ble Buskerud-modellen presentert i Singapore. I 2015 vil IFLA samles i Cape Town. Her vil SAMSTAT samarbeide med de lokale arrangørene om statistikkverksted for afrikanske bibliotekarer – etter norsk kursmodell …

Statistikken skiller seg ut

Rapporten poengterer at

  • NBs mandat er å være et nasjonalt kompetanse- og  ressurssenter som institusjoner i biblioteksektoren kan benytte seg av. Tilbakemeldingene viser at majoriteten av bibliotekene (75 prosent) har hatt kontakt med NB for informasjon og veiledning. 

Men en viktig tjeneste skiller seg ut. Det er NBs rolle som kompetanse- og ressurssenter for norsk bibliotekstatistikk. Det er faktisk slik at

  • Statistikk er den vanligste grunnen for kontakt. 36  prosent av bibliotekene har vært i kontakt med NB angående dette

På dette området er misnøyen stor. Bare tjue prosent av de som har vært i kontakt angående statistikk er «svært fornøyde».

Les mer…

Kategorier:Nasjonalbiblioteket