Arkiv

Archive for the ‘Nasjonalbiblioteket’ Category

Årlig møte om folkebibliotekstatistikken

NB 1930tallet

Universitetsbiblioteket, i dag NB på 1930 tallet. Kilde: Wikimedia

NB logo12. oktober 2017 var det møte på Nasjonalbiblioteket om folkebibliotekstatistikken. Til stede på møtet var de som i sin tid jobbet med revideringen av statistikken samt Nasjonalbibliotekets nye medarbeider på statistikkområdet. Mer om revideringen av statistikken. Som leder av SAMSTAT har Jannicke Røgler hatt plass i arbeidsgruppen.

I møtet ble erfaringene med det nye skjemaet og innsamlingen gjennomgått. Nasjonalbiblioteket og Erlend Ra hadde fått få tilbakemeldinger på det nye skjemaet. I den grad det var tilbakemeldinger, så var de positive. Det nye skjemaet ble oppfattet som mer relevant og at det speiler det bibliotekene gjør på en bedre måte.

Beklageligvis er den tekniske løsningen gammel. Det vil være behov for en oppgradering på sikt. Den tekniske løsningen lagde store problemer for innsamlingen av statistikk for 2016 og førte til betydelige forsinkelser. Forsinkelsen medførte at det ikke var mulig å få folkebibliotekene inn i KOSTRAs publisering av de foreløpige tallene som kommer i begynnelsen av mars. Målet for innsamlingen av tallene for 2017 er å ha alt testet innen utgangen av desember slik at bibliotekene mottar statistikkskjemaene i medio januar. Den gamle løsningen gjør også at spørsmålene om filialer har blitt samlet inn i en Questback.

Selv om det på sikt er behov for en ny løsning for innsamlingen har NB en publiseringsløsning for rådataene øverst på ønskelista. En slik løsning vil gi hele sektoren helt nye muligheter til å ta i bruk statistikken, analysere og sammenligne seg med andre. Dette er noe de andre nordiske landene har og som det er stort behov for i Norge. Se f. eks Sveriges løsning.

Til stede på møtet var også to personer fra SSB. SSB skifter kontaktperson for folkebibliotekstatistikken og den nye var til stede på møtet. SSB er i ferd med å ta i bruk en ny statistikkløsning, PX Web. Løsningen skal være klar innen mars slik at KOSTRA vil fremstå i ny drakt for 2017 tallene. De nye tabellene vil bli mer fleksible og enklere å jobbe med. I dag har vi to tabeller for folkebibliotekstatistikken. I den nye løsningen vil alt være samlet i en tabell.

Toril Høimyr fra Deichmanske bibliotek hadde med seg en rekke innspill fra storbybibliotekene. Disse sammen med de andre møtedeltakernes innspill ble gjennomgått i møtet. Hele statistikkskjemaet ble drøftet og gjennomgått. Det var særlig den nye inndelingen av arrangement og de digitale tjenestene som var gjenstand for diskusjon.

Deichmanske bibliotek har utviklet en egen digital løsning for registrering av arrangement. Løsningen ønsker Deichman å dele med resten av feltet. Nasjonalbiblioteket skal kontakte Deichman om hvordan dette best kan gjøres.

Det er i dag ikke mulig å få statistikk for bruken av Nasjonalbibliotekets avistjeneste. Dette har vært spilt inn som et ønske fra mange bibliotek. Det samme gjelder bruken av Filmbib. Vi er helt avhengig av å få målt bruken av denne typen tjenester når vi skal prioritere hva vi skal bruke tid og penger på i sektoren.

Alle som jobber med statistikk oppfordres til å besøke Bibliotekutvikling.nos statistikksider. Her legges det blant annet ut nyttig informasjon du trenger til selve innsamlingen, f. eks antall titler i k-fond og Filmbib.

Revidering av fylkesbibliotekstatistikken

Nå som folkebibliotekstatistikken er ferdig revidert har turen gått videre til norway-881108_960_720fylkesbibliotekstatistikken.
De store endringene i fylkesbibliotekenes oppgaver har gjort dagens statistikk lite relevant.
Fylkesbibliotekene oppnevnte følgende tre personer til gruppen: Øivin Stav fra Sør-Trøndelag, Anja Angelskår Mjelde fra Sogn og Fjordane og Jannicke Røgler fra Buskerud. Fra Nasjonalbiblioteket deltar Jannicke Wold Rød og Erlend Ra. Jannicke Wold Rød leder arbeidsgruppen.
Første møte i arbeidsgruppen ble avholdt i forrige uke og arbeidet skal ferdigstilles innen sommeren 2017. I forkant av det første møtet var alle fylkesbibliotek invitert til å spille inn forslag til endringer.
Det legges opp til jevnlige arbeidsmøter og god kontakt med fylkesbibliotekene underveis for å gi rikelig med anledning til innspill.

Norsk bibliotekindeks på ILI

18. oktober presenterte Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek Norsk bibliotekindeks på konferansen Internet Librarian International i London. Norsk bibliotekindeks måler nettrafikken på norske biblioteknettsider og presenterer et utvalg sentrale indikatorer.

Jannicke er prosjektleder og har ansvaret for utvikling og uttesting av piloten på vegne av Nasjonalbiblioteket. Målet er at norsk bibliotekindeks skal bli en permanent tjeneste på sikt.

Dersom du ønsker å ha ditt bibliotek med i uttestingen av løsningen, så ta kontakt med Jannicke Røgler på epost: jannicke.rogler@bfk.no.

Rapportering av arrangement i folkebibliotek for 2016

Skjemaene som skal brukes i 2017 til å rapportere folkebibliotekstatistikken for 2016 er gjort tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets hjemmeside. 

SAMSTAT oppfordrer alle folkebibliotek til å ta i bruk inndelingen for registrering av arrangement så raskt som mulig slik at flest mulig av arrangementene for 2016 blir registrert etter de nye retningslinjene.

Inndelingen av arrangement er endret og utvidet for bedre å svare på kravene i den nye formålsparagrafen i Bibliotekloven. Arrangement er delt inn i arrangement i regi av biblioteket eller i samarbeid med andre og arrangement der eksterne har eneansvar for innholdet.

Det er planlagt et møte hos NB for arbeidsgruppen som deltok i revideringen av folkebibliotekstatistikken i juni. På møtet vil vi blant annet gjennomgå det vi har fått av innspill etter offentliggjøringen av skjema for 2016.  Kommentarer og spørsmål til endringene kan gjerne rettes til leder av SAMSTAT, Jannicke Røgler, jannicke.rogler@bfk.no.


Arrangement1

Arrangement2

I veiledningsteksten under finner du informasjon om de ulike arrangementstypene.

Les mer…

Rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek – notat 26.09.2014

Arbeidsgruppen for fornying av folkebibliotekstatistikken har drøftet hva som vil være den mest hensiktsmessige måten å rapportere statistikk for kombinasjonsbibliotek på. Arbeidsgruppen har lansert fire ulike løsninger:

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.

a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget skjema, og folkebibliotekdelen av folkebiblioteket i eget skjema.
b. Både skole- og folkebibliotekdelen rapporteres av folkebiblioteket, og skjemaet
tilrettelegges for dette.

2) Kombinasjonsbibliotek rapporterer som egen bibliotektype.
3) Kombinasjonsbibliotek rapporterer hele virksomheten i folkebibliotekstatistikken.
4) Kombinasjonsbibliotek rapporterer enten som skole- eller folkebibliotek, avhengig av
hovedtyngden av virksomheten.

Gjennom SAMSTAT-bloggen er det bedt om kommentarer og synspunkter på alternativene. Nedenfor gjengis fordeler og ulemper knyttet til alternativene.

Les mer…

Rapportering for kombinasjonsbibliotek

2014-08-27 4 kommentarer
Gol kombinasjonsbibliotek

Gol kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen for revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken har i sitt mandat å særlig vektlegge følgende tre områder: 

 • rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger
 • rapportering av statistikk for aktivitet og arrangementer i bibliotekene
 • rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek

Arbeidsgruppen har startet arbeidet med å se på alle områdene, og på siste møte var det en lengre diskusjon rundt de ulike alternativene for rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek. Arbeidsgruppen vil sette stor pris på å få tilbakemelding fra bibliotekfeltet på hva som vil være den mest hensiktsmessige måten å rapportere statistikk for kombinasjonsbibliotek på. Arbeidsgruppen ser for seg fire ulike løsninger:

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.
a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget skjema, og folkebibliotekdelen av
folkebiblioteket i eget skjema.
b. Både skole- og folkebibliotekdelen rapporteres av folkebiblioteket, og skjemaet
tilrettelegges for dette.
2) Kombinasjonsbibliotek rapporterer som egen bibliotektype.
3) Kombinasjonsbibliotek rapporterer hele virksomheten i folkebibliotekstatistikken.
4) Kombinasjonsbibliotek rapporterer enten som skole- eller folkebibliotek, avhengig av
hovedtyngden av virksomheten.

Kommentarer og vurderinger på hva som vil være beste løsning bes lagt inn som kommentar til dette blogginnlegget eller sendt på epost til jannicke.rogler@bfk.no. Neste møte i arbeidsgruppen er 2. september og vi vil sette stor pris på raske tilbakemeldinger.   

Les mer om gruppens mandat og arbeid i dette innlegget på SAMSTAT. 

Kategorier:Nasjonalbiblioteket, NB

ST 7/14: Arbeidsgruppe for revidering av den nasjonale folkebibliotekstatistikken

2014-06-04 3 kommentarer

Logo NBNasjonalbiblioteket har nedsatt en arbeidsgruppe for revidering av folkebibliotekstatistikken

Arbeidsgruppens mandat

Med utgangspunkt i dagens skjema for innhenting av statistiske data fra folkebibliotekene og med bakgrunn i aktivitet/tjenester/oppgaver i folkebibliotekene skal arbeidsgruppen foreslå et revidert skjema for innhenting av folkebibliotekstatistikk.

Det skal legges vekt på både å forenkle og forbedre statistikken.

Skjemaet skal utformes og tilpasses dagens og morgendagens aktivitet/oppgaver/tjenester i folkebibliotekene, slik at de innsamlede data kan brukes effektivt og aktivt i styring og synliggjøring av bibliotekene og som kilde til kunnskap om sektoren. Det kan være aktuelt å utrede og følge opp enkelte punkter/områder spesielt.

Arbeidet skal i størst mulig grad tilpasses internasjonal bibliotekstatistikk og standarder (spesielt: ISO 2789 Information and documentation – International Library Statistics, ISO 11620 Information and documentation – Library performance indicators , ISO 16439 Information and documentation – Methods and procedures for assessing the impact of libraries).

Nordisk praksis på området skal tillegges vekt. Det må utformes nødvendige veiledningstekster og definisjoner.

Tre områder skal vektlegges:

 • rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger
 • rapportering av statistikk for aktivitet og arrangementer i bibliotekene
 • rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek

Les mer…

ST 7/13: Treg statistikk fra NB

Nasjonalbiblioteket leverer viktige tjenester til bibliotekene.

NB er opptatt av tjenestenes kvalitet og har nylig gjennomført en spørreundersøkelse – blant samtlige folkebibliotek, fylkesbibliotek og fag- og forskningsbibliotek.  

 • Undersøkelsen er en del av et  større prosjekt, hvor det overordnede målet er å gi NB en indikasjon på  egen tjenestekvalitet.

Det bør NB ha takk og ros for.

Bildet:  I år ble Buskerud-modellen presentert i Singapore. I 2015 vil IFLA samles i Cape Town. Her vil SAMSTAT samarbeide med de lokale arrangørene om statistikkverksted for afrikanske bibliotekarer – etter norsk kursmodell …

Statistikken skiller seg ut

Rapporten poengterer at

 • NBs mandat er å være et nasjonalt kompetanse- og  ressurssenter som institusjoner i biblioteksektoren kan benytte seg av. Tilbakemeldingene viser at majoriteten av bibliotekene (75 prosent) har hatt kontakt med NB for informasjon og veiledning. 

Men en viktig tjeneste skiller seg ut. Det er NBs rolle som kompetanse- og ressurssenter for norsk bibliotekstatistikk. Det er faktisk slik at

 • Statistikk er den vanligste grunnen for kontakt. 36  prosent av bibliotekene har vært i kontakt med NB angående dette

På dette området er misnøyen stor. Bare tjue prosent av de som har vært i kontakt angående statistikk er «svært fornøyde».

Les mer…

Kategorier:Nasjonalbiblioteket

ST 1/13: Bedre statistikk gir bedre bibliotek

2013-01-16 4 kommentarer

SAMSTAT samler brukerne av norsk bibliotekstatistikk.

Vi har som mål å gjøre statistikken til et bedre verktøy for norske bibliotek og bibliotekarer. Etter at ABM-utvikling ble nedlagt, fikk Nasjonalbiblioteket ansvar for innsamling og publisering av den nasjonale bibliotekstatistikken. I fjor tok vi initiativ til et møte med Nasjonalbiblioteket om hvordan denne statistikken kunne forbedres.

Les mer…

Kategorier:Nasjonalbiblioteket, NB

ST 65/12: Dagsorden med forslag til NB

2012-10-12 1 kommentar

Etter oppfordring fra NB har Samstat foreslått dagsorden for møtet om bibliotekstatistikk førstkommende onsdag.

Gunilla Herdenberg er ny svensk nasjonalbibliotekar etter Gunnar Sahlin.

Den ser slik ut:

 • 1000-1005. Rask presentasjon av deltakerne
 • 1005-1015. Seksten forslag  fra Samstat. Rask gjennomgang fra Samstats side, i prioritert rekkefølge.
 • 1015-1045. Diskusjon om de høyest prioriterte punktene
 • 1045-1100. Sentrale forslag fra skole- og kombinasjonsbibliotek. Fem minutter presentasjon + ti minuttter diskusjon
 • 1100-1115. Sentrale forslag fra folkebibliotekene (5 + 10)
 • 1115-1130. Sentrale forslag fra fagbibliotekene (5 + 10)
 • 1130-1200. Statistikkutvikling i internasjonalt perspektiv

Les mer…