Arkiv

Forfatter arkiv

Operasjonalisering

Operasjonalisering betyr å oversette verbale beskrivelser til målbare variable eller indikatorer. Det praktiske operasjonaliseringsarbeidet skjer på to nivåer. Dels forsøker vi å finne en eller flere størrelser som konkretiserer ett enkelt begrep. Dels forsøker vi å komme fram til større indikatorsett, det vil si knipper av indikatorer som fanger opp mange viktige sider av bibliotekets virksomhet samtidig.

Hvilke data vi velger ut, og hvordan vi setter dem s ammen til indikatorer, beror på vurderinger og beslutninger. Det å konstruere statistiske indikatorer krever et faglig arbeid med begreper og modeller. Siden valg og tolkning av indikatorer har praktiske konsekvenser, har indikatorarbeidet lett for å bli påvirket av ikke-faglige interesser. Indikatorutvikling er med andre ord et faglig arbeid i et politisk felt.
Les mer…

Kategorier:.

Neptunseminaret: Hva skjer med brukerne?

Neptunseminaret i Bergen 3. november holdt jeg foredraget Bibliotekenes brukere i forandring. Lenken fører til de sytti lysbildene  (ca. halvparten av totalen) som inneholder tall, fakta og diagrammer.

For eksempel dette – som viser barn og ungdoms intense bruk av digitale medier – og forskjellene mellom jenter og gutter.snipbuf

Kategorier:.

Ny rapport fra Storbyundersøkelsen 2015

sniphovedbibI 2015 gjennomførte seks norske storbybibliotek: Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Tromsø og Kristiansand, en stor undersøkelse av brukeratferd.  Leikny Haga Indergaard fra Bergen offentlig bibliotek presenterte undersøkelsen på Neptunseminaret i Bergen 3. november.

Det viktige ved denne undersøkelsen var at den ble basert på observasjon: et tilfeldig utvalg besøkende ble «skygget» (fotfulgt) på sin ferd gjennom biblioteket.  Den første storbyundersøkelsen, med samme metode, ble gjennomført i 2007.  Den gangen ble bare hovedbibliotekene tatt med. Tromsø deltok ikke.

I 2015 ble både hovedbibliotek og filialer dekket. Den nye undersøkelsen ble først presentert i juni 2016 – se bloggpost her. Arbeidet ble organisert av byrået Sentio og ledet av Leikny Haga Indergaard fra Bergen offentlig bibliotek og er presentert på bibliotekets nettsted. I juni var bare noen hovedtall tilgjengelig. Nå foreligger en mer utførlig rapport. Den fortjener både analyse og diskusjon.

Les mer…

Kategorier:.

Utlånet faller fortsatt

Besøket har begynt å stige, slik forrige bloggpost viser. Utlånet fortsetter å synke. Det tyder på at bibliotekets innhold og oppgaver forandrer seg.

snip_utlånSmåDet første diagrammet viser utlån pr. innbygger for hele Norge (blå kurve) og for kommuner med mindre enn tjue tusen innbyggere.

Vi ser at de minste kommunene (grønn kurve) ligger godt over gjennomsnittet, mens de noe større kommunene (gul kurve) ligger under. Men begge gruppene følger samme trend. Det er også tydelig at avstanden mellom de små og de mellomsmå kommunene blir mindre. Biblioteklandskapet blir mer homogent.

Det neste diagrammet viser utviklingen i de større kommunene.

Les mer…

Kategorier:.

Høye besøk i store kommuner

Det er særlig de store kommunene, med unntak av Oslo, som har høye besøkstall.

Diagrammet viser hvordan besøket i kostragruppene 13 og 14 har utviklet seg – sammenliknet med landet som helhet. Gruppe 14 består de tre «nest-største» byene Bergen, Trondheim, Stavanger. Gruppe 13 omfatter alle andre kommuner med mer enn tjue tusen innbyggere.

snip_besokStore

Hovedtendensen er den samme: nedgang fram til 2013, oppgang fra 2013 til 2014, markant oppgang fra 2014 til 2015.

Les mer…

Kategorier:.

Besøket stiger

Norske folkebibliotek hadde en gledelig økning i besøket i 2015.

De nyeste KOSTRA-tallene (juni 2016) viser en økning på over fire prosent; fra 4.24 besøk pr. innbygger i 2014 til 4.43 i 2015. Diagrammet viser utviklingen siden 2007

snipbesok2_2015

Siden den loddrette aksen starter på 4,00, ser svingningene svært store ut. Derfor tar jeg også med et diagram med de samme tallene der aksen starter på 0:  Les mer…

Kategorier:.

Storbyundersøkelsen 2015

2016-06-03 1 kommentar

cj7p03xwuaeum2nBibliotekstatistikken har vinden i ryggen.

I går ble den nye Storbyundersøkelsen (SBU), ledet av Leikny Haga Indergaard, var lansert på Nasjonalbiblioteket. Samtidig presenterte Oslofjordprosjektet «Jakten på det unike» en del av sine erfaringer.  I denne bloggposten er det SBU som er hovedtema.

Rapporten har en nyttig infografisk  plansje (laget av Nyhetsgrafikk.no/NTB) med hovedresultatene.

Bildet av Aslak Sira Myhre og Leikny Haga Indergaard
er «lånt» fra Twitter (Kristin Danielsen).

I 2007 gjennomførte fem norske storbybibliotek – Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, en omfattende studie av brukeratferd.  Data ble samlet inn ved observasjon, rent konkret ved at observatørene «fotfulgte» tilfeldig valgte besøkende fra de kom inn i biblioteket og observerte hva de gjorde. I tillegg ble personene intervjuet ganske kort om alder og språklig bakgrunn på vei ut.

Du kan lese mer om undersøkelsen her. Det ligger også en serie analyser og vurderinger av resultatene  på bloggen Plinius fra perioden 2008-2010.

Les mer…

Kategorier:.

Hva styrer omløpstallet?

image (73)Omløpstallet er en indikator som viser i hvilken grad en samling blir aktivt brukt.

Omløpstallet beregnes normalt som antall utlån i løpet av et år delt på antall medier i samlingen. Fornyelser bør ikke telle som utlån. Men dersom noen bibliotek bare oppgir det samlede utlånet, kan vi skille mellom netto og brutto omløpstall.

Nettoomløpet er antall førstegangsutlån delt på bestanden. Bruttoomløpet er summen av førstegangsutlån og fornyelser delt på bestanden.

I tidligere poster har vi sett at omløpstallene henger tett sammen med bibliotekenes størrelse. Større bibliotek har generelt høyere omløpstall enn mindre bibliotek. Store bibliotek i byene ligger ofte tre-fire ganger så høyt som bibliotekene i små kommuner eller bibliotekdistrikter. En kvantitativ analyse viser at sammenhengen mellom omløpstall og befolkning kommer klarest fram hvis vi plotter indikatoren mot logaritmen til befolkningen – se diagrammet Omløpstall og befolkning oppe til høyre. Les mer…

Kategorier:.

Besøk og arrangementer

2015-11-05 1 kommentar

Nestleder i NBF, Lars Egeland, har helt rett når han skriver:  Det er ikke mulig å lage arrangementer som får besøkstall som oppveier denne tradisjonelle bibliotekbruken. 

Dette kan lett dokumenteres. I 2013 sto arrangementene for bare to prosent av det samlede besøket.  I tabellen under har jeg sammenlignet antall besøk på arrangementer i 2013 (vi mangler data for 2014) med det totale antall besøk.

Hvis vi også tar med klassebesøk og brukerorienteringer, kommer vi opp i fire prosent.

Norge 2013 Frammøtte arrangementer Frammøtte totalt* Besøk Befolkning
Andel av besøk 2% 4%
pr. innbygger 0,09 0,17 4.22
Antall 425.401 809.694 20.445.365 4.845.199

* arrangementer + klassebesøk + brukerorienteringer.

Gode arrangementer kan selvsagt bety mye for biblioteket og for lokalsamfunnet. Men selv med en dobling eller tredobling av slike aktiviteter vil betydningen for besøkstallet være liten.  Data for enkeltkommuner finner du her.

Et typisk bibliotekarrangement har ca. tredve deltagere. Dette er medianverdien, for alle kommunene, av det gjennomsnittlige antall deltakere.

Hvis vi analyserer statistikken, finner vi at det først og fremst er ressursinnsatsen, i form av årsverk og mediebudsjetter, som løfter aktivitetsnivået i form av besøk og utlån.

Kategorier:.

Omløpstall i fem land

I tabellen nedenfor har jeg sammenliknet de nyeste omløpstallene for delstaten Victoria i Australia, for New Zealand, og for Danmark, Finland og Sverige, etter størrelsen på kommunen eller bibliotekdistriktet.

Victoria New Zealand Danmark Finland Finland Sverige Sverige Sverige
2013/14 2013/14 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Befolkning (000) Medier Medier Bøker Medier Bøker Medier Bøker Bøker netto
100+ 5.60 4.17 4.09 3.55 3.24 2.12 1.97 1.43
50-100 4.00 3.51 3.24 2.50 2.22 1.92 1.73 1.33
20-50 2.95 3.9 2.89 2.48 2.24 1.75 1.62 1.27
10_20 2.00 2.15 2.74 1.72 1.51 1.31 1.23 0.88
5_10 1.9 1.56 1.31 1.08 1.01 0.76
<5 0.96 0.81 0.96 0.88 0.64

I Victoria og i Danmark omfatter den siste kategorien «under 20 tusen innbyggere». I New Zealand omfatter den «under 10 tusen innbyggere».

Les mer…

Kategorier:.