Arkiv

Forfatter arkiv

Oppnevning av faste medlemmer til Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk (SAMSTAT)

Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk, SAMSTAT består av følgende organisasjoner:

 • Bibliotekarforbundet
 • Fagforbundet
 • Forskerforbundets bibliotekarforening FBF
 • Fylkesbiblioteksjefskollegiet
 • Kulturforbundet
 • NBF (sentralt)
 • NBF avd. skole

I tillegg deltok NBF spesialgruppa for folkebibliotekpolitikk som er nedlagt.

Det begynner å bli en del år siden forrige gang det ble oppnevnt personer som faste representanter. For tiden er disse utpekt:

 • Bernt Lage Breivoll for NBF avd. skole
 • Bozena Rasmussen (nestleder) for SFP
 • Jannicke Røgler  (leder) for NBF sentralt
 • Lisbeth Eriksen for Forskerforbundet bibliotekarforening

SAMSTAT ønsker også å invitere storbybibliotekene inn i utvalget.

Som leder av SAMSTAT ber jeg dere vurdere egen deltakelse i SAMSTAT og oppnevning av ny fast representant eller videreføring av dagens representant. SAMSTAT er typisk en organisasjon som jobber når det dukker opp konkrete oppgaver. De siste årene har det særlig vært jobbet med revidering av bibliotekstatistikken.

Frist for å oppnevne person til SAMSTAT er 1. juli.

Kategorier:Samstat

Utviklingen i utlånet av fysiske medier i storbyene

2017-10-16 3 kommentarer

Rådgiver Øystein Stabell ved Oppland fylkesbibliotek holdt for en tid tilbake en presentasjon hvor han blant annet viste utviklingen av utlånet for voksne i Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.  Stabells budskap er alvorlig. Det fysiske formatet er i stor grad på vei til å fases ut. Dersom vi fortsetter som før, vil det om en del år knapt være noen i den voksne befolkningen som låner fysiske medier fra bibliotekene. Unntaket er skjønnlitteraturen som  fortsatt vil være et viktig tilbud. Med stor sannsynlighet vil vi se de samme trendene i resten av landet som vi gjør i storbyene.

Basert på førstegangsutlånet på de fire bibliotekene predikerer han utviklingen i årene fremover:

chart (3)

For musikk er utviklingen dramatisk. Dersom utviklingen fortsetter, vil ingen låne musikk i 2019. Årsaken til nedgangen kommer neppe som noen stor overraskelse på noen. I dag er det strømming som gjelder med Spotify, iTunes og Tidal som sentrale leverandører. I 2022 følger film på DVD etter cd platene. Den fysiske lydboken holder det gående lenger, men når vi vet at det gis ut stadig færre lydbøker på CD, risikerer vi at formatet forsvinner raskere fra biblioteket enn utviklingen i utlånet viser. I løpet av det siste året ble det kun utgitt 174 titler på CD mot 980 nedlastbare lydfiler.

Tallene er en ubehagelig påminnelse om de store endringene som skjer rundt oss. GAFAs (Google, Apple, Facebook og Amazon) dominans er en stor utfordring for bibliotekenes tjenester. Bibliotekfolk må begynne å snakke om dette, det nytter lite å begrave hodet i sanden. Kjerneoppgavene er i kraftig endring. Hvordan skal vi forholde oss til det?

Heldigvis benytter SSB fra og med 2016 førstegangsutlån i KOSTRA. Det gir oss et mye bedre utgangspunkt for å ta den faglige debatten.

Nå er det heller ikke slik at bibliotekene selv ikke kan påvirke utviklingen. Sommerles for barn har i år hatt deltakere fra rundt 300 kommuner i hele Norge. 58 963 barn har til sammen lest over 686 492 bøker. Det er et betydelig tall som gir utlånet av barnebøker en positiv utvikling. Er det lov å ønske seg en tilsvarende kampanje for voksne?

Tabell som viser utlånet i perioden 2010-2016 for Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim.

Første-gangsutlån Fagbøker Første-gangsutlån Skjønnlitteratur Første-gangsutlån Lydbøker Første-gangsutlån Musikk Første-gangsutlån Film
2010 746653 836228 214520 326128 645023
2011 693597 801744 202622 308104 675174
2012 610615 767231 188306 262443 604630
2013 609131 732409 176342 218062 529181
2014 586763 722325 166415 173753 454408
2015 578588 723585 155955 140205 397034
2016 526800 679621 144161 115003 341477

 

Første-gangsutlån Fagbøker Første-gangsutlån Skjønnlitteratur Første-gangsutlån Lydbøker Første-gangsutlån Musikk Første-gangsutlån Film
R-kvadrat 0,89 0,97 1,00 0,98 0,86

R-kvadrat: R-kvadratverdien handler om hvor sannsynlig det er at variablene virkelig er avhengige av hverandre og ikke av noe annet. R-kvadrat ligger mellon 0 och 1 og jo nærmere 1 det ligger, desto sterkere er sammenhengen.

Kategorier:., Folkebibliotek

Årlig møte om folkebibliotekstatistikken

NB 1930tallet

Universitetsbiblioteket, i dag NB på 1930 tallet. Kilde: Wikimedia

NB logo12. oktober 2017 var det møte på Nasjonalbiblioteket om folkebibliotekstatistikken. Til stede på møtet var de som i sin tid jobbet med revideringen av statistikken samt Nasjonalbibliotekets nye medarbeider på statistikkområdet. Mer om revideringen av statistikken. Som leder av SAMSTAT har Jannicke Røgler hatt plass i arbeidsgruppen.

I møtet ble erfaringene med det nye skjemaet og innsamlingen gjennomgått. Nasjonalbiblioteket og Erlend Ra hadde fått få tilbakemeldinger på det nye skjemaet. I den grad det var tilbakemeldinger, så var de positive. Det nye skjemaet ble oppfattet som mer relevant og at det speiler det bibliotekene gjør på en bedre måte.

Beklageligvis er den tekniske løsningen gammel. Det vil være behov for en oppgradering på sikt. Den tekniske løsningen lagde store problemer for innsamlingen av statistikk for 2016 og førte til betydelige forsinkelser. Forsinkelsen medførte at det ikke var mulig å få folkebibliotekene inn i KOSTRAs publisering av de foreløpige tallene som kommer i begynnelsen av mars. Målet for innsamlingen av tallene for 2017 er å ha alt testet innen utgangen av desember slik at bibliotekene mottar statistikkskjemaene i medio januar. Den gamle løsningen gjør også at spørsmålene om filialer har blitt samlet inn i en Questback.

Selv om det på sikt er behov for en ny løsning for innsamlingen har NB en publiseringsløsning for rådataene øverst på ønskelista. En slik løsning vil gi hele sektoren helt nye muligheter til å ta i bruk statistikken, analysere og sammenligne seg med andre. Dette er noe de andre nordiske landene har og som det er stort behov for i Norge. Se f. eks Sveriges løsning.

Til stede på møtet var også to personer fra SSB. SSB skifter kontaktperson for folkebibliotekstatistikken og den nye var til stede på møtet. SSB er i ferd med å ta i bruk en ny statistikkløsning, PX Web. Løsningen skal være klar innen mars slik at KOSTRA vil fremstå i ny drakt for 2017 tallene. De nye tabellene vil bli mer fleksible og enklere å jobbe med. I dag har vi to tabeller for folkebibliotekstatistikken. I den nye løsningen vil alt være samlet i en tabell.

Toril Høimyr fra Deichmanske bibliotek hadde med seg en rekke innspill fra storbybibliotekene. Disse sammen med de andre møtedeltakernes innspill ble gjennomgått i møtet. Hele statistikkskjemaet ble drøftet og gjennomgått. Det var særlig den nye inndelingen av arrangement og de digitale tjenestene som var gjenstand for diskusjon.

Deichmanske bibliotek har utviklet en egen digital løsning for registrering av arrangement. Løsningen ønsker Deichman å dele med resten av feltet. Nasjonalbiblioteket skal kontakte Deichman om hvordan dette best kan gjøres.

Det er i dag ikke mulig å få statistikk for bruken av Nasjonalbibliotekets avistjeneste. Dette har vært spilt inn som et ønske fra mange bibliotek. Det samme gjelder bruken av Filmbib. Vi er helt avhengig av å få målt bruken av denne typen tjenester når vi skal prioritere hva vi skal bruke tid og penger på i sektoren.

Alle som jobber med statistikk oppfordres til å besøke Bibliotekutvikling.nos statistikksider. Her legges det blant annet ut nyttig informasjon du trenger til selve innsamlingen, f. eks antall titler i k-fond og Filmbib.

Revidering av fylkesbibliotekstatistikken

Nå som folkebibliotekstatistikken er ferdig revidert har turen gått videre til norway-881108_960_720fylkesbibliotekstatistikken.
De store endringene i fylkesbibliotekenes oppgaver har gjort dagens statistikk lite relevant.
Fylkesbibliotekene oppnevnte følgende tre personer til gruppen: Øivin Stav fra Sør-Trøndelag, Anja Angelskår Mjelde fra Sogn og Fjordane og Jannicke Røgler fra Buskerud. Fra Nasjonalbiblioteket deltar Jannicke Wold Rød og Erlend Ra. Jannicke Wold Rød leder arbeidsgruppen.
Første møte i arbeidsgruppen ble avholdt i forrige uke og arbeidet skal ferdigstilles innen sommeren 2017. I forkant av det første møtet var alle fylkesbibliotek invitert til å spille inn forslag til endringer.
Det legges opp til jevnlige arbeidsmøter og god kontakt med fylkesbibliotekene underveis for å gi rikelig med anledning til innspill.

Norsk bibliotekindeks på ILI

18. oktober presenterte Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek Norsk bibliotekindeks på konferansen Internet Librarian International i London. Norsk bibliotekindeks måler nettrafikken på norske biblioteknettsider og presenterer et utvalg sentrale indikatorer.

Jannicke er prosjektleder og har ansvaret for utvikling og uttesting av piloten på vegne av Nasjonalbiblioteket. Målet er at norsk bibliotekindeks skal bli en permanent tjeneste på sikt.

Dersom du ønsker å ha ditt bibliotek med i uttestingen av løsningen, så ta kontakt med Jannicke Røgler på epost: jannicke.rogler@bfk.no.

Rapportering av arrangement i folkebibliotek for 2016

Skjemaene som skal brukes i 2017 til å rapportere folkebibliotekstatistikken for 2016 er gjort tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets hjemmeside. 

SAMSTAT oppfordrer alle folkebibliotek til å ta i bruk inndelingen for registrering av arrangement så raskt som mulig slik at flest mulig av arrangementene for 2016 blir registrert etter de nye retningslinjene.

Inndelingen av arrangement er endret og utvidet for bedre å svare på kravene i den nye formålsparagrafen i Bibliotekloven. Arrangement er delt inn i arrangement i regi av biblioteket eller i samarbeid med andre og arrangement der eksterne har eneansvar for innholdet.

Det er planlagt et møte hos NB for arbeidsgruppen som deltok i revideringen av folkebibliotekstatistikken i juni. På møtet vil vi blant annet gjennomgå det vi har fått av innspill etter offentliggjøringen av skjema for 2016.  Kommentarer og spørsmål til endringene kan gjerne rettes til leder av SAMSTAT, Jannicke Røgler, jannicke.rogler@bfk.no.


Arrangement1

Arrangement2

I veiledningsteksten under finner du informasjon om de ulike arrangementstypene.

Les mer…

Revisjon folkebibliotekstatistikken – invitasjon til innspill og kommentarer

2015-06-02 4 kommentarer
Nasjonalbiblioteket har i dag sendt ut følgende invitasjon til alle folkebibliotekene:
Til folkebibliotekeneLogo nasjonalbiblioteket
 
Våren 2014 oppnevnte Nasjonalbiblioteket en arbeidsgruppe for å revidere skjema for innhenting av statistiske data fra folkebibliotekene. Arbeidsgruppa har kommet fram til et forslag, og ber om innspill og kommentarer fra berørte parter. Vedlagt finner dere utkast til rapporteringsskjema, spørsmål for rapportering av informasjon på filialnivå og veiledningstekst.
 
Innspill og kommentarer sendes på e-post til Torill Redse ( torill.redse@nb.no ) innen 19. juni 2015

Les mer…

Kategorier:.

Møtereferat i arbeidsgruppen for revidering av den nasjonale bibliotekstatistikken

Arbeidsgruppen hadde møte 12. januar. Følgende saker var tema for møtet:

 1. Dataimport fra biblioteksystemene – status
 2. Statistikk for nettjenester – status for prosjekt 
 3. Statistikk for kombinasjonsbibliotek: hvilke data skal etterspørres på avdelingsnivå?
 4. Rapportering av aktiviteter
 5. Gjennomgang av skjema – fortsettelse

Les hele referatet som pdf: Referat møte 12-1-2015

Neste møte blir mandag 23.mars 2015 kl. 10.00 –16.00

Kategorier:.

Prosjekt for rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester

droids3951143570_20b4eccd3fFylkene i Sør-Trøndelag, Vestfold, Buskerud, Oppland og Deichmanske bibliotek har gått sammen i et felles prosjekt for å se nærmere på løsninger for rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester. Prosjektet har frist til 1. mai 2015 med å komme med sine anbefalinger.

Arbeidsgruppen for revidering av folkebibliotekstatistikken og Nasjonalbiblioteket vil bistå prosjektgruppen i arbeidet. Oppstartsmøte vil bli holdt i løpet av desember eventuelt i begynnelsen av januar.

Under er prosjektsøknaden som skisserer de viktigste målene for prosjektet:

MÅL FOR PROSJEKTET

Målet for prosjektet er å komme fram til forslag til en løsning som kan tas i bruk av alle folke- og fagbibliotek for å måle og rapportere bruk av bibliotekenes digitale tjenester. Løsningen skal brukes til å fremskaffe sammenliknbare data til den årlige nasjonale bibliotekstatistikken. Det er en fordel om den også legger til rette for at bibliotekene får enkel tilgang til mer detaljerte data som de kan bruke i forbindelse med evaluering og utvikling av egne nettsider og eventuelle andre digitale kommunikasjonskanaler og tjenester.

Les mer…

Kategorier:.

Rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek – notat 26.09.2014

Arbeidsgruppen for fornying av folkebibliotekstatistikken har drøftet hva som vil være den mest hensiktsmessige måten å rapportere statistikk for kombinasjonsbibliotek på. Arbeidsgruppen har lansert fire ulike løsninger:

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.

a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget skjema, og folkebibliotekdelen av folkebiblioteket i eget skjema.
b. Både skole- og folkebibliotekdelen rapporteres av folkebiblioteket, og skjemaet
tilrettelegges for dette.

2) Kombinasjonsbibliotek rapporterer som egen bibliotektype.
3) Kombinasjonsbibliotek rapporterer hele virksomheten i folkebibliotekstatistikken.
4) Kombinasjonsbibliotek rapporterer enten som skole- eller folkebibliotek, avhengig av
hovedtyngden av virksomheten.

Gjennom SAMSTAT-bloggen er det bedt om kommentarer og synspunkter på alternativene. Nedenfor gjengis fordeler og ulemper knyttet til alternativene.

Les mer…