Arkiv

Forfatter arkiv

Revidering av fylkesbibliotekstatistikken

Nå som folkebibliotekstatistikken er ferdig revidert har turen gått videre til norway-881108_960_720fylkesbibliotekstatistikken.
De store endringene i fylkesbibliotekenes oppgaver har gjort dagens statistikk lite relevant.
Fylkesbibliotekene oppnevnte følgende tre personer til gruppen: Øivin Stav fra Sør-Trøndelag, Anja Angelskår Mjelde fra Sogn og Fjordane og Jannicke Røgler fra Buskerud. Fra Nasjonalbiblioteket deltar Jannicke Wold Rød og Erlend Ra. Jannicke Wold Rød leder arbeidsgruppen.
Første møte i arbeidsgruppen ble avholdt i forrige uke og arbeidet skal ferdigstilles innen sommeren 2017. I forkant av det første møtet var alle fylkesbibliotek invitert til å spille inn forslag til endringer.
Det legges opp til jevnlige arbeidsmøter og god kontakt med fylkesbibliotekene underveis for å gi rikelig med anledning til innspill.
Advertisements

Norsk bibliotekindeks på ILI

18. oktober presenterte Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek Norsk bibliotekindeks på konferansen Internet Librarian International i London. Norsk bibliotekindeks måler nettrafikken på norske biblioteknettsider og presenterer et utvalg sentrale indikatorer.

Jannicke er prosjektleder og har ansvaret for utvikling og uttesting av piloten på vegne av Nasjonalbiblioteket. Målet er at norsk bibliotekindeks skal bli en permanent tjeneste på sikt.

Dersom du ønsker å ha ditt bibliotek med i uttestingen av løsningen, så ta kontakt med Jannicke Røgler på epost: jannicke.rogler@bfk.no.

Rapportering av arrangement i folkebibliotek for 2016

Skjemaene som skal brukes i 2017 til å rapportere folkebibliotekstatistikken for 2016 er gjort tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets hjemmeside. 

SAMSTAT oppfordrer alle folkebibliotek til å ta i bruk inndelingen for registrering av arrangement så raskt som mulig slik at flest mulig av arrangementene for 2016 blir registrert etter de nye retningslinjene.

Inndelingen av arrangement er endret og utvidet for bedre å svare på kravene i den nye formålsparagrafen i Bibliotekloven. Arrangement er delt inn i arrangement i regi av biblioteket eller i samarbeid med andre og arrangement der eksterne har eneansvar for innholdet.

Det er planlagt et møte hos NB for arbeidsgruppen som deltok i revideringen av folkebibliotekstatistikken i juni. På møtet vil vi blant annet gjennomgå det vi har fått av innspill etter offentliggjøringen av skjema for 2016.  Kommentarer og spørsmål til endringene kan gjerne rettes til leder av SAMSTAT, Jannicke Røgler, jannicke.rogler@bfk.no.


Arrangement1

Arrangement2

I veiledningsteksten under finner du informasjon om de ulike arrangementstypene.

Les mer…

Revisjon folkebibliotekstatistikken – invitasjon til innspill og kommentarer

2015-06-02 4 kommentarer
Nasjonalbiblioteket har i dag sendt ut følgende invitasjon til alle folkebibliotekene:
Til folkebibliotekeneLogo nasjonalbiblioteket
 
Våren 2014 oppnevnte Nasjonalbiblioteket en arbeidsgruppe for å revidere skjema for innhenting av statistiske data fra folkebibliotekene. Arbeidsgruppa har kommet fram til et forslag, og ber om innspill og kommentarer fra berørte parter. Vedlagt finner dere utkast til rapporteringsskjema, spørsmål for rapportering av informasjon på filialnivå og veiledningstekst.
 
Innspill og kommentarer sendes på e-post til Torill Redse ( torill.redse@nb.no ) innen 19. juni 2015

Les mer…

Kategorier:.

Møtereferat i arbeidsgruppen for revidering av den nasjonale bibliotekstatistikken

Arbeidsgruppen hadde møte 12. januar. Følgende saker var tema for møtet:

  1. Dataimport fra biblioteksystemene – status
  2. Statistikk for nettjenester – status for prosjekt 
  3. Statistikk for kombinasjonsbibliotek: hvilke data skal etterspørres på avdelingsnivå?
  4. Rapportering av aktiviteter
  5. Gjennomgang av skjema – fortsettelse

Les hele referatet som pdf: Referat møte 12-1-2015

Neste møte blir mandag 23.mars 2015 kl. 10.00 –16.00

Kategorier:.

Prosjekt for rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester

droids3951143570_20b4eccd3fFylkene i Sør-Trøndelag, Vestfold, Buskerud, Oppland og Deichmanske bibliotek har gått sammen i et felles prosjekt for å se nærmere på løsninger for rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester. Prosjektet har frist til 1. mai 2015 med å komme med sine anbefalinger.

Arbeidsgruppen for revidering av folkebibliotekstatistikken og Nasjonalbiblioteket vil bistå prosjektgruppen i arbeidet. Oppstartsmøte vil bli holdt i løpet av desember eventuelt i begynnelsen av januar.

Under er prosjektsøknaden som skisserer de viktigste målene for prosjektet:

MÅL FOR PROSJEKTET

Målet for prosjektet er å komme fram til forslag til en løsning som kan tas i bruk av alle folke- og fagbibliotek for å måle og rapportere bruk av bibliotekenes digitale tjenester. Løsningen skal brukes til å fremskaffe sammenliknbare data til den årlige nasjonale bibliotekstatistikken. Det er en fordel om den også legger til rette for at bibliotekene får enkel tilgang til mer detaljerte data som de kan bruke i forbindelse med evaluering og utvikling av egne nettsider og eventuelle andre digitale kommunikasjonskanaler og tjenester.

Les mer…

Kategorier:.

Rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek – notat 26.09.2014

Arbeidsgruppen for fornying av folkebibliotekstatistikken har drøftet hva som vil være den mest hensiktsmessige måten å rapportere statistikk for kombinasjonsbibliotek på. Arbeidsgruppen har lansert fire ulike løsninger:

1) Kombinasjonsbibliotek skiller mellom folke- og skolebibliotekdelen.

a. Skolebibliotekdelen rapporteres av skolen i eget skjema, og folkebibliotekdelen av folkebiblioteket i eget skjema.
b. Både skole- og folkebibliotekdelen rapporteres av folkebiblioteket, og skjemaet
tilrettelegges for dette.

2) Kombinasjonsbibliotek rapporterer som egen bibliotektype.
3) Kombinasjonsbibliotek rapporterer hele virksomheten i folkebibliotekstatistikken.
4) Kombinasjonsbibliotek rapporterer enten som skole- eller folkebibliotek, avhengig av
hovedtyngden av virksomheten.

Gjennom SAMSTAT-bloggen er det bedt om kommentarer og synspunkter på alternativene. Nedenfor gjengis fordeler og ulemper knyttet til alternativene.

Les mer…