Utlånet faller fortsatt

Besøket har begynt å stige, slik forrige bloggpost viser. Utlånet fortsetter å synke. Det tyder på at bibliotekets innhold og oppgaver forandrer seg.

snip_utlånSmåDet første diagrammet viser utlån pr. innbygger for hele Norge (blå kurve) og for kommuner med mindre enn tjue tusen innbyggere.

Vi ser at de minste kommunene (grønn kurve) ligger godt over gjennomsnittet, mens de noe større kommunene (gul kurve) ligger under. Men begge gruppene følger samme trend. Det er også tydelig at avstanden mellom de små og de mellomsmå kommunene blir mindre. Biblioteklandskapet blir mer homogent.

Det neste diagrammet viser utviklingen i de større kommunene.

Les mer…

Reklamer
Kategorier:.

Høye besøk i store kommuner

Det er særlig de store kommunene, med unntak av Oslo, som har høye besøkstall.

Diagrammet viser hvordan besøket i kostragruppene 13 og 14 har utviklet seg – sammenliknet med landet som helhet. Gruppe 14 består de tre «nest-største» byene Bergen, Trondheim, Stavanger. Gruppe 13 omfatter alle andre kommuner med mer enn tjue tusen innbyggere.

snip_besokStore

Hovedtendensen er den samme: nedgang fram til 2013, oppgang fra 2013 til 2014, markant oppgang fra 2014 til 2015.

Les mer…

Kategorier:.

Besøket stiger

Norske folkebibliotek hadde en gledelig økning i besøket i 2015.

De nyeste KOSTRA-tallene (juni 2016) viser en økning på over fire prosent; fra 4.24 besøk pr. innbygger i 2014 til 4.43 i 2015. Diagrammet viser utviklingen siden 2007

snipbesok2_2015

Siden den loddrette aksen starter på 4,00, ser svingningene svært store ut. Derfor tar jeg også med et diagram med de samme tallene der aksen starter på 0:  Les mer…

Kategorier:.

Storbyundersøkelsen 2015

2016-06-03 1 kommentar

cj7p03xwuaeum2nBibliotekstatistikken har vinden i ryggen.

I går ble den nye Storbyundersøkelsen (SBU), ledet av Leikny Haga Indergaard, var lansert på Nasjonalbiblioteket. Samtidig presenterte Oslofjordprosjektet «Jakten på det unike» en del av sine erfaringer.  I denne bloggposten er det SBU som er hovedtema.

Rapporten har en nyttig infografisk  plansje (laget av Nyhetsgrafikk.no/NTB) med hovedresultatene.

Bildet av Aslak Sira Myhre og Leikny Haga Indergaard
er «lånt» fra Twitter (Kristin Danielsen).

I 2007 gjennomførte fem norske storbybibliotek – Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, en omfattende studie av brukeratferd.  Data ble samlet inn ved observasjon, rent konkret ved at observatørene «fotfulgte» tilfeldig valgte besøkende fra de kom inn i biblioteket og observerte hva de gjorde. I tillegg ble personene intervjuet ganske kort om alder og språklig bakgrunn på vei ut.

Du kan lese mer om undersøkelsen her. Det ligger også en serie analyser og vurderinger av resultatene  på bloggen Plinius fra perioden 2008-2010.

Les mer…

Kategorier:.

Rapportering av arrangement i folkebibliotek for 2016

Skjemaene som skal brukes i 2017 til å rapportere folkebibliotekstatistikken for 2016 er gjort tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets hjemmeside. 

SAMSTAT oppfordrer alle folkebibliotek til å ta i bruk inndelingen for registrering av arrangement så raskt som mulig slik at flest mulig av arrangementene for 2016 blir registrert etter de nye retningslinjene.

Inndelingen av arrangement er endret og utvidet for bedre å svare på kravene i den nye formålsparagrafen i Bibliotekloven. Arrangement er delt inn i arrangement i regi av biblioteket eller i samarbeid med andre og arrangement der eksterne har eneansvar for innholdet.

Det er planlagt et møte hos NB for arbeidsgruppen som deltok i revideringen av folkebibliotekstatistikken i juni. På møtet vil vi blant annet gjennomgå det vi har fått av innspill etter offentliggjøringen av skjema for 2016.  Kommentarer og spørsmål til endringene kan gjerne rettes til leder av SAMSTAT, Jannicke Røgler, jannicke.rogler@bfk.no.


Arrangement1

Arrangement2

I veiledningsteksten under finner du informasjon om de ulike arrangementstypene.

Les mer…

Hva styrer omløpstallet?

image (73)Omløpstallet er en indikator som viser i hvilken grad en samling blir aktivt brukt.

Omløpstallet beregnes normalt som antall utlån i løpet av et år delt på antall medier i samlingen. Fornyelser bør ikke telle som utlån. Men dersom noen bibliotek bare oppgir det samlede utlånet, kan vi skille mellom netto og brutto omløpstall.

Nettoomløpet er antall førstegangsutlån delt på bestanden. Bruttoomløpet er summen av førstegangsutlån og fornyelser delt på bestanden.

I tidligere poster har vi sett at omløpstallene henger tett sammen med bibliotekenes størrelse. Større bibliotek har generelt høyere omløpstall enn mindre bibliotek. Store bibliotek i byene ligger ofte tre-fire ganger så høyt som bibliotekene i små kommuner eller bibliotekdistrikter. En kvantitativ analyse viser at sammenhengen mellom omløpstall og befolkning kommer klarest fram hvis vi plotter indikatoren mot logaritmen til befolkningen – se diagrammet Omløpstall og befolkning oppe til høyre. Les mer…

Kategorier:.

Besøk og arrangementer

2015-11-05 1 kommentar

Nestleder i NBF, Lars Egeland, har helt rett når han skriver:  Det er ikke mulig å lage arrangementer som får besøkstall som oppveier denne tradisjonelle bibliotekbruken. 

Dette kan lett dokumenteres. I 2013 sto arrangementene for bare to prosent av det samlede besøket.  I tabellen under har jeg sammenlignet antall besøk på arrangementer i 2013 (vi mangler data for 2014) med det totale antall besøk.

Hvis vi også tar med klassebesøk og brukerorienteringer, kommer vi opp i fire prosent.

Norge 2013 Frammøtte arrangementer Frammøtte totalt* Besøk Befolkning
Andel av besøk 2% 4%
pr. innbygger 0,09 0,17 4.22
Antall 425.401 809.694 20.445.365 4.845.199

* arrangementer + klassebesøk + brukerorienteringer.

Gode arrangementer kan selvsagt bety mye for biblioteket og for lokalsamfunnet. Men selv med en dobling eller tredobling av slike aktiviteter vil betydningen for besøkstallet være liten.  Data for enkeltkommuner finner du her.

Et typisk bibliotekarrangement har ca. tredve deltagere. Dette er medianverdien, for alle kommunene, av det gjennomsnittlige antall deltakere.

Hvis vi analyserer statistikken, finner vi at det først og fremst er ressursinnsatsen, i form av årsverk og mediebudsjetter, som løfter aktivitetsnivået i form av besøk og utlån.

Kategorier:.