Besøket stiger

Norske folkebibliotek hadde en gledelig økning i besøket i 2015.

De nyeste KOSTRA-tallene (juni 2016) viser en økning på over fire prosent; fra 4.24 besøk pr. innbygger i 2014 til 4.43 i 2015. Diagrammet viser utviklingen siden 2007

snipbesok2_2015

Siden den loddrette aksen starter på 4,00, ser svingningene svært store ut. Derfor tar jeg også med et diagram med de samme tallene der aksen starter på 0:  Les mer…

Kategorier:.

Storbyundersøkelsen 2015

2016-06-03 1 kommentar

cj7p03xwuaeum2nBibliotekstatistikken har vinden i ryggen.

I går ble den nye Storbyundersøkelsen (SBU), ledet av Leikny Haga Indergaard, var lansert på Nasjonalbiblioteket. Samtidig presenterte Oslofjordprosjektet «Jakten på det unike» en del av sine erfaringer.  I denne bloggposten er det SBU som er hovedtema.

Rapporten har en nyttig infografisk  plansje (laget av Nyhetsgrafikk.no/NTB) med hovedresultatene.

Bildet av Aslak Sira Myhre og Leikny Haga Indergaard
er «lånt» fra Twitter (Kristin Danielsen).

I 2007 gjennomførte fem norske storbybibliotek – Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim, en omfattende studie av brukeratferd.  Data ble samlet inn ved observasjon, rent konkret ved at observatørene «fotfulgte» tilfeldig valgte besøkende fra de kom inn i biblioteket og observerte hva de gjorde. I tillegg ble personene intervjuet ganske kort om alder og språklig bakgrunn på vei ut.

Du kan lese mer om undersøkelsen her. Det ligger også en serie analyser og vurderinger av resultatene  på bloggen Plinius fra perioden 2008-2010.

Les mer…

Kategorier:.

Rapportering av arrangement i folkebibliotek for 2016

Skjemaene som skal brukes i 2017 til å rapportere folkebibliotekstatistikken for 2016 er gjort tilgjengelige på Nasjonalbibliotekets hjemmeside. 

SAMSTAT oppfordrer alle folkebibliotek til å ta i bruk inndelingen for registrering av arrangement så raskt som mulig slik at flest mulig av arrangementene for 2016 blir registrert etter de nye retningslinjene.

Inndelingen av arrangement er endret og utvidet for bedre å svare på kravene i den nye formålsparagrafen i Bibliotekloven. Arrangement er delt inn i arrangement i regi av biblioteket eller i samarbeid med andre og arrangement der eksterne har eneansvar for innholdet.

Det er planlagt et møte hos NB for arbeidsgruppen som deltok i revideringen av folkebibliotekstatistikken i juni. På møtet vil vi blant annet gjennomgå det vi har fått av innspill etter offentliggjøringen av skjema for 2016.  Kommentarer og spørsmål til endringene kan gjerne rettes til leder av SAMSTAT, Jannicke Røgler, jannicke.rogler@bfk.no.


Arrangement1

Arrangement2

I veiledningsteksten under finner du informasjon om de ulike arrangementstypene.

Les mer…

Hva styrer omløpstallet?

image (73)Omløpstallet er en indikator som viser i hvilken grad en samling blir aktivt brukt.

Omløpstallet beregnes normalt som antall utlån i løpet av et år delt på antall medier i samlingen. Fornyelser bør ikke telle som utlån. Men dersom noen bibliotek bare oppgir det samlede utlånet, kan vi skille mellom netto og brutto omløpstall.

Nettoomløpet er antall førstegangsutlån delt på bestanden. Bruttoomløpet er summen av førstegangsutlån og fornyelser delt på bestanden.

I tidligere poster har vi sett at omløpstallene henger tett sammen med bibliotekenes størrelse. Større bibliotek har generelt høyere omløpstall enn mindre bibliotek. Store bibliotek i byene ligger ofte tre-fire ganger så høyt som bibliotekene i små kommuner eller bibliotekdistrikter. En kvantitativ analyse viser at sammenhengen mellom omløpstall og befolkning kommer klarest fram hvis vi plotter indikatoren mot logaritmen til befolkningen – se diagrammet Omløpstall og befolkning oppe til høyre. Les mer…

Kategorier:.

Besøk og arrangementer

2015-11-05 1 kommentar

Nestleder i NBF, Lars Egeland, har helt rett når han skriver:  Det er ikke mulig å lage arrangementer som får besøkstall som oppveier denne tradisjonelle bibliotekbruken. 

Dette kan lett dokumenteres. I 2013 sto arrangementene for bare to prosent av det samlede besøket.  I tabellen under har jeg sammenlignet antall besøk på arrangementer i 2013 (vi mangler data for 2014) med det totale antall besøk.

Hvis vi også tar med klassebesøk og brukerorienteringer, kommer vi opp i fire prosent.

Norge 2013 Frammøtte arrangementer Frammøtte totalt* Besøk Befolkning
Andel av besøk 2% 4%
pr. innbygger 0,09 0,17 4.22
Antall 425.401 809.694 20.445.365 4.845.199

* arrangementer + klassebesøk + brukerorienteringer.

Gode arrangementer kan selvsagt bety mye for biblioteket og for lokalsamfunnet. Men selv med en dobling eller tredobling av slike aktiviteter vil betydningen for besøkstallet være liten.  Data for enkeltkommuner finner du her.

Et typisk bibliotekarrangement har ca. tredve deltagere. Dette er medianverdien, for alle kommunene, av det gjennomsnittlige antall deltakere.

Hvis vi analyserer statistikken, finner vi at det først og fremst er ressursinnsatsen, i form av årsverk og mediebudsjetter, som løfter aktivitetsnivået i form av besøk og utlån.

Kategorier:.

Omløpstall i fem land

I tabellen nedenfor har jeg sammenliknet de nyeste omløpstallene for delstaten Victoria i Australia, for New Zealand, og for Danmark, Finland og Sverige, etter størrelsen på kommunen eller bibliotekdistriktet.

Victoria New Zealand Danmark Finland Finland Sverige Sverige Sverige
2013/14 2013/14 2014 2014 2014 2014 2014 2014
Befolkning (000) Medier Medier Bøker Medier Bøker Medier Bøker Bøker netto
100+ 5.60 4.17 4.09 3.55 3.24 2.12 1.97 1.43
50-100 4.00 3.51 3.24 2.50 2.22 1.92 1.73 1.33
20-50 2.95 3.9 2.89 2.48 2.24 1.75 1.62 1.27
10_20 2.00 2.15 2.74 1.72 1.51 1.31 1.23 0.88
5_10 1.9 1.56 1.31 1.08 1.01 0.76
<5 0.96 0.81 0.96 0.88 0.64

I Victoria og i Danmark omfatter den siste kategorien «under 20 tusen innbyggere». I New Zealand omfatter den «under 10 tusen innbyggere».

Les mer…

Kategorier:.

Victoria (Australia) omløpstall 2013/14

2015-10-31 1 kommentar

Delstaten Victoria publiserer sin bibliotekstatistikk som regneark på nettet. Data er tilgjengelige her.

Victoria har kommet langt i bruken av styringsindikatorer basert på innsamlede data. Delstaten bruker det følgende indikatorsettet (og legger altså stor vekt på omløpstallene!):

 1. Active library members
 2. Attendance at library programs per capita (‘000)
 3. Turnover rate – physical items
 4. Turnover rate – digital items
 5. Physical quality of library collection
 6. Cost of library service per capita
 7. Cost of library service per visit
 8. Staff EFT per capita (‘000) [EFT = FTE = full-time equivalent, dvs. årsverk]
 9. Number of public access devices per capita (‘000)
 10. Customer satisfaction rating

Jeg har gjengitt omløpstallene og de andre indikatorverdiene i dette regnearket. I tabellen under er bibliotekdistriktene ordnet etter størrelse.

Turnover 2013/14 Media
Population (000) median
100+ 5.60
50-100 4.00
20-50 2.95
<20 2.00
Kategorier:.

New Zealand omløpstall 2013/14

2015-10-31 1 kommentar

I New Zealand løper statistikkåret fra 1. juli til 30. juni.

Statistikkopplegget er nylig revidert (2012/13), men endringene blir først innført for året 2014/15. De nye tallene skal være kompatible med statistikken fra Australia og Canada.

Du finner lenker til data for perioden 2004-2014 her. Jeg har gjengitt omløpstallene for landets sekstifire bibliotekdistrikter ,  i dette regnearket.  De gjelder alle fysiske medier.

I tabellen nedenfor er distriktene gruppert etter størrelse.

Omløpstall 2013/14 Medier
Befolkning (000) median
100+ 4.17
50-100 3.51
20-50 3.90
10_20 2.15
<10 1.90
Kategorier:.

Norske omløpstall 2014

2015-10-31 1 kommentar

Du finner en lenke til regnearket med Nasjonalbibliotekets råtall for den norske folkebibliotekstatistikken 2014 her.

Jeg har beregnet brutto omløpstall for bøker, og dessuten netto omløpstall for

 • alle bøker under ett
 • skjønnlitteratur for barn
 • skjønnlitteratur for voksne
 • faglitteratur for barn
 • faglitteratur for voksne

for alle kommunene i dette regnearket. Tabellen under viser medianverdiene for omløpstall etter kommunens størrelse.

Omløpstall 2014 Bøker brutto Bøker netto Barn skjønn Voksen skjønn Barn fag Voksen fag
Befolkning (000) median median median median median median
100+ 1.77 1.16 1.87 1.20 1.16 0.70
50-100 1.45 1.02 1.67 0.97 1.20 0.60
20-50 1.27 0.94 1.40 1.00 0.81 0.46
10-20 1.04 0.79 1.21 0.80 0.74 0.40
5-10 0.69 0.53 0.76 0.54 0.51 0.27
<5 0.38 0.33 0.46 0.29 0.34 0.16
Kategorier:.

Danske omløpstall 2014

2015-10-31 1 kommentar

Den danske bibliotekstatistikken er godt tilrettelagt i Danmarks statistik. Statistikbanken.

Jeg har hentet ut dette regnearket og beregnet omløpstallene for bøker (bruttoutlån) i 2014. Norge, Sverige og Finland har fortsatt mange små kommuner. Etter den danske kommunereformen har landet nesten ingen småkommer (bare seks har mindre enn tjue tusen innbyggere).

Omløpstall 2014 Bøker
Befolkning (000) median
100+ 4.09
50-100 3.24
20-50 2.89
<20 2.74
Kategorier:.