Arkiv

Archive for the ‘Samstat’ Category

Oppnevning av faste medlemmer til Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk (SAMSTAT)

Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk, SAMSTAT består av følgende organisasjoner:

 • Bibliotekarforbundet
 • Fagforbundet
 • Forskerforbundets bibliotekarforening FBF
 • Fylkesbiblioteksjefskollegiet
 • Kulturforbundet
 • NBF (sentralt)
 • NBF avd. skole

I tillegg deltok NBF spesialgruppa for folkebibliotekpolitikk som er nedlagt.

Det begynner å bli en del år siden forrige gang det ble oppnevnt personer som faste representanter. For tiden er disse utpekt:

 • Bernt Lage Breivoll for NBF avd. skole
 • Bozena Rasmussen (nestleder) for SFP
 • Jannicke Røgler  (leder) for NBF sentralt
 • Lisbeth Eriksen for Forskerforbundet bibliotekarforening

SAMSTAT ønsker også å invitere storbybibliotekene inn i utvalget.

Som leder av SAMSTAT ber jeg dere vurdere egen deltakelse i SAMSTAT og oppnevning av ny fast representant eller videreføring av dagens representant. SAMSTAT er typisk en organisasjon som jobber når det dukker opp konkrete oppgaver. De siste årene har det særlig vært jobbet med revidering av bibliotekstatistikken.

Frist for å oppnevne person til SAMSTAT er 1. juli.

Kategorier:Samstat

ST 59/12: Ny statistikk for fagbibliotek

2012-09-22 4 kommentarer

Nasjonalbiblioteket nedsatte en arbeidsgruppe for å revidere statistikken for fag- og forskningsbibliotek i 2011.

Første møte ble holdt i september 2011. Det endelige forslaget ble sendt på høring i mai 2012. Hvis forslaget i tillegg hadde blitt publisert på nettet («netthøring»), ville det vært lettere for hele bibliotekmiljøet å delta i denne faglige dialogen.

Difis ferske rapport om sosiale medier i forvaltningen anbefaler åpne, nettbaserte høringer:

 • Den mest nyskapende og nyttige bruken av sosial medier skjer i samarbeidet mellom fag-, kommunikasjons- og IT-enheter.
 • Eksempler er når forvaltningen tar i bruk netthøringer eksternt og wikiløsninger internt, sier Holte. [Min uth.]

ABM-utviklings (forsiktige) eksperimenter med å blogge om forslag til nye retningslinjer (for indikatorer) ble altså ikke videreført.  Dette kan virker som et skritt bakover.

Les mer…

ST 58/12: Kvalitetssikrede tall

2012-09-22 3 kommentarer

Når vi diskuterer norsk bibliotekstatistikk er det verdt å minne om Nasjonalbibliotekets prinsippielle syn: I slutten av februar skrev Svein Arne Tinnesand at biblioteket har som mål å presentere aktuell og kvalitetssikret statistikk fra bibliotekene. NB poengterte at:

 • Statistikkrapporteringen medfører et relativt stort arbeid for det enkelte bibliotek, det er derfor forståelig at Nasjonalbibliotekets statistikkinnsamling vekker debatt.
 • Nasjonalbiblioteket ønsker en slik debatt velkommen og vil også selv etterhvert komme med forslag til endringer i statistikken slik at den blir enklere å arbeide med for bibliotekene og mer anvendelig i  bibliotekenes utviklingsarbeid.

Les mer…

ST 56/12: Interessant spørsmål fra Bibliotek-Systemer

Etter statistikk-kurset i Drammen 2011 sendte Bibliotek-Systemer en forespørsel til SSB om API for KOSTRA-data.

De legger ved brevvekslingen (under) og spør nå Samstat om dette kunne vært noe å ta opp med NB på statistikkmøtet i oktober?

Jeg synes dette er vel verdt å følge opp. Spørsmålet er viktig i seg selv – og illustrerer svært godt interessen for lettere adgang til data og nyttige mash-ups.

Selv om henvendelsen formelt sett gikk til SSB, dreier den seg egentlig om samspillet mellom Nasjonalbiblioteket, Statistisk sentralbyrå, systemleverandørene og brukerne = kundene = bibliotekene. Mash-up-problematikken er generell.  Når samarbeidet mellom NB og SSB er svakt (f.eks. ukoordinert utvikling av separate indikatorsett!), går det ut over brukerne.

Les mer…

ST 55/12: Møte med Nasjonalbiblioteket i oktober

2012-09-20 5 kommentarer

Syttende oktober skal Samstat ha et møte med Nasjonalbiblioteket om bibliotekstatistikken.

Etter at ABM-utvikling ble oppløst er det NB som har ansvaret for produksjonen av norsk bibliotekstatistikk. Samstat representerer brukerne.

Men vi må huske på at brukerne også er dataleverandører. NBs oppgave er å organisere innsamlingen, å bearbeide tallene og å presentere resultatene i en form som alle interesserte kan ha nytte av.

Utvalget stiller med Jannicke Røgler (leder), Bozena Rasmussen (nestleder) og Tord Høivik (faglig konsulent). I tillegg vil Markku Laitinen, en finsk spesialist på bibliotekstatistikk, delta som observatør.

 • Bildet er tatt på Mumin-øya utenfor Turku, der Markku (i midten) arrangerte en satellittkonferanse om  bibliotekstatistikk i august.

Les mer…

ST 50/12: Statistiske variable fra norske fagbibliotek

2012-08-29 1 kommentar

Nasjonalbibliotekets statistikk for fagbibliotek omfatter over 140 ulike variable.

Det fullstendige tallmaterialet for årene 2003-2010 ligger tilgjengelig i form av regneark på NBs nettsted: Statistikk for fag- og forskningsbibliotek.  Her følger en oversikt over hvilke variable som er dekket:

Antall enheter m.m.

 • -Antall betjeningssteder under denne administrative enheten medregnet i denne rapporten
 • -Totalt antall studenter og ansatte i undervisningsinstitusjoner
 • -Totalt antall ansatte i øvrige institusjoner
 • -Antall registrerte besøk i biblioteket
 • -Antall aktive lånere i rapporteringsåret
 • -Katalogisering til faglige informasjonssystemer
 • -Besøk på bibliotekets hjemmeside

Les mer…

ST 1/12: Statistikk i Telemark

Interessen for statistikk vokser.

De fleste bibliotekarer er lite vant til å argumentere ut fra tall. Tidligere møtte de heller ikke krav om å gi økonomiske eller statistiske begrunnelser for virksomheten. Men nå øker presset. Forvaltning og politikere tar ikke lenger folkebiblioteket for gitt. De vil vite hva biblioteket bidrar med. Og helst i form av tall.

Telemarksbiblioteket arrangerte årets første statistikkurs på Porsgrunn bibliotek mandag 9. januar. Vi gjennomførte innføringskurset Start med statistikk (SMS).  SMS er en praktisk innføring i praktisk bruk av statistikk. Kurset kombinerer korte foredrag, diskusjoner, gruppesamtaler og praktiske øvelser med regneark er en viktig del av kurset.

Les mer…

Kategorier:Samstat

ST 51/10: Møteinnkalling

2010-11-02 1 kommentar

Til medlemmene av Samstat

Etter konsultasjon med organisasjonene uka 25.-29. okt er Jannicke (NBF, SIKT) godkjent som ny leder av samarbeidsutvalget etter Kari Bjørklid. Bozena Rasmussen (SFP) fortsetter som nestleder. Tord Høivik (JBI) vil fortsatt fungere som sekretær, nettredaktør og faglig rådgiver.

Les mer…

Kategorier:Møtedokumenter, Samstat