Hjem > . > Revisjon folkebibliotekstatistikken – invitasjon til innspill og kommentarer

Revisjon folkebibliotekstatistikken – invitasjon til innspill og kommentarer

Nasjonalbiblioteket har i dag sendt ut følgende invitasjon til alle folkebibliotekene:
Til folkebibliotekeneLogo nasjonalbiblioteket
 
Våren 2014 oppnevnte Nasjonalbiblioteket en arbeidsgruppe for å revidere skjema for innhenting av statistiske data fra folkebibliotekene. Arbeidsgruppa har kommet fram til et forslag, og ber om innspill og kommentarer fra berørte parter. Vedlagt finner dere utkast til rapporteringsskjema, spørsmål for rapportering av informasjon på filialnivå og veiledningstekst.
 
Innspill og kommentarer sendes på e-post til Torill Redse ( torill.redse@nb.no ) innen 19. juni 2015

 
For å lette det videre arbeidet, ber vi om at innspill/kommentarer gis etter følgende mal:
 
1.      Hovedskjema
         a.      Generelle kommentarer
        b.      Forslag om innsamling av data som ikke ligger i det nåværende utkastet til skjema (begrunnelse må   gis)
         c.      Kommentarer og innspill til de enkelte punktene i skjemautkastet. Knytt kommentarene til det enkelte underpunkt.
2.      Skjema for avdelingsinformasjon
        a.      Generelle kommentarer
        b.      Forslag om innsamling av data som ikke ligger i det nåværende utkastet til skjema (begrunnelse må gis)
        c.      Kommentarer og innspill til de enkelte punktene i skjemautkastet. Knytt kommentarene til det enkelte underpunkt.
3.      Veiledning
         a.      Generelle kommentarer
         b.      Kommentarer og innspill til de enkelte punktene. Følg oppsettet i utkastet til veiledning.
4.      Eventuelle overordnede synspunkter som ikke går på  veiledning og skjema.
 
Nasjonalbiblioteket gjorde noen forenklinger i rapporteringsskjemaet for 2014 etter råd fra arbeidsgruppen. De resterende endringene vil arbeidsgruppen råde Nasjonalbiblioteket til å innføre så langt det er mulig i rapporteringen for 2015.
 
I arbeidsgruppens mandat er det oppgitt at tre punkter skal vektlegges:
 
·        rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger
Når det gjelder rapportering av statistikk for bibliotekenes digitale tjenester og samlinger, ble det laget et prosjekt, med en egen arbeidsgruppe som har sett på behovene: Vurderingene er tatt med inn i arbeidet til gruppen som har revidert statistikkskjemaet.
 
På samlingssiden er det innført en ny kategori «titler», som viser det samlede tilbudet biblioteket gir sine brukere. Dette er spesielt aktuelt i forbindelse med konsortier der én lisens gir tilgang for én bruker om gangen.
 
Bibliotekenes nedslag i sosiale medier ble sett på som interessant. Samtidig er innhenting av sammenliknbare og pålitelige data for en rekke ulike sosiale medier komplisert å gjennomføre i den nasjonale statistikken. I forslaget er det ikke innført spørsmål for dette, men det er innført spørsmål om i hvor stor grad bibliotekene publiserer egenprodusert materiale på nett, herunder i sosiale medier. Vekten har vært lagt på å fremskaffe pålitelige data for bruken av bibliotekenes nettsider. Gruppens konklusjon er at pålitelige og sammenliknbare data enklest kan fremskaffes gjennom en sentral tjeneste for loggføring og analyse. Det vil bli gjennomført en pilot fram til sommeren 2016 der en slik løsning prøves ut.
 
·        rapportering av statistikk for aktivitet og arrangementer i bibliotekene
Det fremgår av skjemaet at gruppen ser et behov for mer detaljert informasjon om de ulike typene arrangement i bibliotekene. I tillegg innføres det en kategori knyttet til bibliotekenes rolle som fasilitator for andres arrangementer.
 
·        rapportering av statistikk for kombinasjonsbibliotek
Statistikk for kombinasjonsbibliotek er en utfordring. Gruppen har kommet fram til at det er ønskelig å ha noe informasjon på nivået for den enkelte avdeling. Dette gir også mulighet for å se på aktiviteten i landets kombinasjonsbibliotek for seg. I kommuner der det bare finnes ett hovedbibliotek, og dette ikke er et kombinasjonsbibliotek, vil det ikke være behov for å fylle ut tilleggsinformasjon. I kommuner der hovedbiblioteket er kombinasjonsbibliotek, vil det være behov for å oppgi noe tilleggsinformasjon. Filialer vil måtte oppgi noe informasjon på filialnivå. Arbeidsgruppen vil råde Nasjonalbiblioteket til å gjøre tilpassede skjemasider tilgjengelig etter behov, på en måte som ikke kompliserer rapporteringen for bibliotekene.
Dokumentene:
 
Arbeidsgruppen for revidering av folkebibliotekstatistikken består av:
Ágúst Magnússon (Hordaland fylkesbibliotek)
Jannicke Røgler (Buskerud fylkesbibliotek)
Øystein Stabell (Oppland fylkesbibliotek)
Toril Høimyr (Deichmanske bibliotek)
Cato Hernes Jensen (Statistisk sentralbyrå)
Torill Redse (Nasjonalbiblioteket)
Erlend Ra (Nasjonalbiblioteket)
 
Prosjektgruppen for rapportering av statistikk om digitale tjenester har bestått av:
Buskerud fylkesbibliotek (Jannicke Røgler, Håkon Knappen)
Vestfold fylkesbibliotek (Vigdis G. Jakobsen)
Oppland fylkesbibliotek (Olav Birketveit)
Deichmanske bibliotek (Arve Søreide)
Erlend Ra (Nasjonalbiblioteket)
Reklamer
Kategorier:.
 1. 2015-06-04, kl. 13:25

  Hei!

  Jeg er litt usikker på hvordan skjema avdelingsinformasjon er tenkt å virke.

  – Skal alle avdelinger inkl. hovedbiblioteket fylle det ut?
  – Skal bare filialene fylle det ut?
  – Skal bare avdelingene som er kombinasjonsbibliotek fylle det ut?
  – Skal alle filialene fylle det ut, og hovedbiblioteket hvis det er et kombinasjonsbibliotek?

  mvh
  Bernt Breivoll

 2. Jannicke
  2015-06-08, kl. 14:50

  Hei!
  I de tilfeller hvor en kommune kun består av et bibliotek, hovedbiblioteket, så blir det kun et skjema å forholde seg til. I alle andre tilfeller blir det flere avdelingsskjemaskjema. Dersom det er et hovedbibliotek med en filial blir det to avdelingsskjema og ett hovedskjema hvor tallene blir oppsummert. Håper det var forståelig.

  Vi håper dette vil fungere som en bedre løsning for alle kombinasjonsbibliotek og der hvor det er filialer.

 3. 2015-06-18, kl. 09:44

  (denne kommentaren er også sendt på e-post til torill.redse@nb.no)

  Hei!

  NBF Skole vil gjerne komme med innspill og kommentarer til utkastene til rapporteringsskjema og veiledning lagt ut på SAMSTATs blogg 2. juni. Vi har prøvd å følge den vedlagte malen for kommentarer og innspill.

  NBF Skole er spesielt opptatt av hvordan kombinasjonsbibliotekene blir ivaretatt i forslaget. Vi har ikke kommentert alle punktene som vedrører kombinasjonsbiblioteket, men vi har sett
  på alle – de punktene vi ikke har kommentert er vi godt fornøyd med slik de står.

  1. Hovedskjema
  c. Kommentarer og innspill til de enkelte punktene i skjemautkastet:

  Vi ser at forslaget har med et punkt «Program/arrangement for klasser» under Program/arrangement (s. 2). Vi synes det er riktig alle folkebibliotek og ikke bare de som er kombinasjonsbibliotek blir spurt om dette. Begge typer bibliotek vil ha klassebesøk, og det som er viktig å dokumentere er bibliotekene samlede innsats mot skolene. Spørsmålet samler imidlertid alle klassebesøk under ett, og skiller ikke mellom bibliotekopplæring, kurs i kilder og kildebruk, eller arrangementer som f. eks. forfatterbesøk. Det kan være en svakhet. Samtidig er det separate spørsmål under Program/arrangementer som noenlunde dekker de forskjellige kategoriene. Er det en mulighet å i stedet ha en avkrysningsmulighet for «for klasser» etter de andre spørsmålene under Program/arrangementer? Vi er usikre selv på om det er en forbedring, men tar det med som noe som kan vurderes.

  Vi støtter forslaget om å redusere spørsmålene om Driftsutgifter (s. 5) til «Lønn og sosiale utgifter» og «Utgifter til mediekjøp». Hensikten er slik vi forstår det at detaljerte tall til KOSTRA skal rapporteres av kommunene sentralt. Da unngår vi forhåpentligvis at kombinasjonsbibliotek fremstår som uvanlig dyre folkebibliotek i KOSTRA, samtidig som kommunens innsats på skolebibliotek underrapporteres. Ifølge utkastet til veiledning for punktene skal lønn og utgifter som refunderes av fylkeskommunen i kombinasjonsbibliotek tas med. Vi går ut fra at dette er for at det skal være mulig å sammenligne kombinasjonsbibliotek innbyrdes, og at kommunen/fylkeskommunene vil rapportere de reelle utgiftene sine til KOSTRA.

  2. Skjema for avdelingsinformasjon
  c. Kommentarer og innspill til de enkelte punktene i skjemautkastet.

  «Andel av bibliotekpersonalets tid brukt på administrasjon av pensumbøker i prosent» – Vi støtter at dette punktet er med. Det er viktig at tidsbruken på pensumbøker blir dokumentert. Det er imidlertid vanskelig for bibliotekene å gjøre mer enn omtrentlige anslag. De vil gjerne ha noen dager i året som går helt med til pensumbøkene, i forbindelse med årlig hovedinnkjøp, klargjøring, utlevering og innlevering. Samtidig vil den løpende administrasjonen – suppleringskjøp, purringer/erstatningskrav og elever som har mistet/glemt med mer – ta litt tid hver dag. Forskjellige bibliotek vil fordele arbeidet på forskjellige måter.

  «Totalt antall timer åpent med bemanning per uke» – dette punktet kan være litt uklart for kombinasjonsbibliotek, siden de ofte vil ha kortere åpningstid eller være stengt i f. eks. skolens sommerferie.

  3. Veiledning
  a. Generelle kommentarer

  Det er viktig i forbindelse med spørsmålene om avdelinger at det fremgår klart at hovedbiblioteket også er en avdeling. Veiledningen er imidlertid ikke konsekvent her, og bruker flere ganger formuleringer av typen «Hovedbiblioteket og avdelingene» eller lignende. Vi har listet tilfellene under punkt b.

  b. Kommentarer og innspill til de enkelte punktene. Følg oppsettet i utkastet til veiledning.

  Fjernlån og innlån
  «Utveksling av materiale mellom hovedbibliotek og/eller avdelinger…»

  Personale
  «Bare personale som er fast ansatt ved hovedbiblioteket og dets avdelinger skal oppgis.»

  Betjent åpningstid hovedbibliotek / Åpningstid avdelingene

  Antall sitteplasser (inkl. studieplasser)
  «Antall sitteplasser ved hovedbiblioteket (…) Antall sitteplasser ved avdelingene…»

  Kombinasjonsbibliotek
  «Avdelinger som er kombinasjonsbibliotek, oppgir hvilke typer skoler/institusjoner de er
  kombinasjonsbibliotek med. Navn på skolene/institusjonene oppgis. En avdeling kan være i
  kombinasjon med flere skoler, og da oppgis samtlige skoletyper/skoler.»
  Det blir litt uklart at også hovedbibliotek som er kombinasjonsbibliotek skal svare. Vi foreslår formuleringen «Avdelinger inkl. hovedbibliotek som er kombinasjonsbibliotek…».

  4. Eventuelle overordnede synspunkter som ikke går på veiledning og skjema.

  NBF skole er meget positiv til den løsningen som blir foreslått for kombinasjonsbibliotek, altså at avdelinger som er kombinasjonsbibliotek fyller ut et eget avdelingsskjema. Da oppnår vi at kombinasjonsbibliotekene blir tydeliggjort som en egen bibliotektype i statistikken, som ikke umiddelbart bør sammenlignes med rene folke- eller skolebibliotek. I stedet kan vi bruke dataene fra avdelingsskjemaet til å sammenligne kombinasjonsbibliotek med hverandre. Dette er et hovedpoeng for oss.
  Ved å legge spørsmålene om kombinasjonsbibliotek til avdelingsskjemaet unngår vi også at hovedskjemaet blir unødvendig komplisert.
  NBF skole har tidligere gått inn for at «skolebibliotek»-delen av statistikken burde kunne skilles ut. Vi har gått noen runder internt på akkurat det, og kommet til at det unødvendig. Kombinasjonsbiblioteket er en egen bibliotektype med sine egne faglige utfordringer. Det bør vurderes etter hvordan det utfører sine oppgaver under ett, ikke finmåles på hvor mye som går til hvem.

  Vennlig hilsen
  Bernt Lage Breivoll
  NBF Skole

 1. 2015-06-12, kl. 12:29

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: