Hjem > ABM-u, Indikatorer > Ny datainnsamling

Ny datainnsamling

På Bibliotekmøtet skal vi diskutere statistikk og kvalitet.

I 2007 opprettet ABM-utvikling en arbeidsgruppe – med representanter fra fagmiljøet – som skulle foreslå endringer i den løpende folkebibliotekstatistikken.

Dette arbeidet førte til noen endringer i statistikken for 2007 og 2008. De viktigste er trolig disse:

 1. Husleie er erstattet med det bredere begrepet husutgifter – som også omfatter lønn for drifts- og vedlikeholdspersonell knyttet til lokalene.
 2. Registrering av antall aktive lånere og deres fordeling på undergrupper: egen/annen kommune og aldersgrupper.
 3. Bruk av bibliotekets hjemmesider
  • Antall virtuelle besøk
  • Antall sidevisninger
  • Antall unike brukere
 4. Utlånet av fysiske enheter blir fordelt på antall førstegangslån og antall fornyelser.
 5. Det er innført et nytt spørsmål om andelen av den totale tilveksten som kommer fra kulturrådets innkjøpsordninger.

Vurdering, registrering og bruk

Gruppen skulle bidra til optimal og hensiktsmessig bruk av statistikk og styringsdata – ved å gi råd om

 • hvilke data det var viktig å samle inn
 • hvordan disse burde samles inn (spørsmålsformuleringer, veiledninger).
 • hvordan dataene burde vurderes og brukes

Resultat- og styringsindikatorer

Våren 2008 nedsatte ABM-utvikling en ny arbeidsgruppe. Denne gruppen skulle foreslå resultat- og styringsindikatorer for folkebibliotek. Parallelt arbeidet en annen gruppe med indikatorer for UH-bibliotekene.

Folkebibliotekgruppen la fram sitt forslag i form av en blogg, som var åpen for kommentarer fram til september 2009. Noen måneder senere la den fram et revidert forslag på

 • 35 anbefalte indikatorer som sier noe om bibliotekenes kvalitet/prestasjon/aktivitet.
 • ABM-utvikling vil i samarbeid med bibliotekmiljøet komme frem til et mindre antall indikatorer som egner seg for nasjonal sammenlikning.

Alle indikatorene har blitt prøvet ut i de deltakende bibliotekene. Resultatene er foreløpig ikke publisert.

Selve forslaget omfatter indikatorer på fire områder: økonomi; bruk og besøk; samlinger, tjenester og prosesser; og utvikling, innovasjon og markedsføring.

Indikatorbygging

I prinsippet kan vi arbeide med indikatorutvikling på to måter: ovenfra og ned eller nedenfra og opp.

Hvis vi går nedenfra, starter vi med de data og rutiner vi allerede har, og ser på hvordan de kan forbedres. Hvis vi går ovenfra, starter vi med hva vi har lyst til å vite, og undersøker hva som er mulig å få til.

Utgangspunktet kan altså være en kartlegging (nedenfra) eller en ønskeliste (ovenfra). Begge tilnærminger kan i og for seg være nyttige. Men det er verdt å huske på at de etablerte statistiske systemene ofte er store, dyre og godt innarbeidet. Det er lett å foreslå endringer – men krevende å gjennomføre dem.

Vi kan derfor dele ABM-utviklings indikatorer i to grupper:

 • de vi lett kan beregne med dagens systemer og ressurser
 • de som krever ny datainnsamling (kursivert)

ØKONOMI

 • A1 Bibliotekets andel av kommunens driftsregnskap
 • A2 Kostnad per åpningstime
 • A3 Utgifter til lønn per innbygger
 • A4 Utgifter til medier per innbygger
 • A5 Forholdet mellom utgifter til innkjøp/tilgang medier [på den ene siden) og lønn [på den andre]
 • A6 Kostnader per nedlastede dokument
 • A7 Andel utgifter til innkjøp/tilgang brukt på elektroniske medier
Kommentar
 • A6 og A7 krever registrering av utgiftene til elektroniske medier.

BRUK/BESØK

 • B1 Fysiske besøk per innbygger
 • B2 Nettbesøk per innbygger
 • B3 Utlån (fysisk) per innbygger
 • B4 Antall nedlastede/streamede dokumenter per innbygger
 • B5 Andel besøkende med ikke-skandinavisk bakgrunn
 • B6 Andel eksterne lånere
 • B7 Antall deltakere på arrangementer per innbygger
 • B8 Antall deltakere på kurs/opplæring/litteraturformidling per innbygger
 • B9 Bruk av sitteplasser

Kommentar

 • B5 krever en spørreundersøkelse av en viss størrelse. Jo lavere andelen av ikke-skandinaver er, jo større må utvalget være.
 • B9 krever en observasjonsundersøkelse.
 • Begge undersøkelsene må benytte en faglig akseptabel utvalgsmetode

SAMLINGER/TJENESTER/PROSESSER

 • C1 Årsverk per 1000 innbyggere
 • C2 Tilvekst fysiske medier per 1000 innbygger
 • C3 Tilvekst elektroniske medier per 1000 innbygger
 • C4 Forholdet mellom tilvekst av elektroniske og fysiske medier
 • C5 Kulturfondmedienes andel av den totale fysiske tilveksten
 • C6 Medietilbud på ikke-skandinaviske språk
 • C7 Omløpshastighet ikke-skandinaviske medier
 • C8 Innlån fra andre bibliotek i forhold til utlån til andre bibliotek
 • C9 Andel av bibliotekets totale utlån som kommer fra egen samling
 • C10 Del av bibliotekansattes arbeidstid brukt til behandling av dybdereferanser
 • C11 Del av bibliotekansattes arbeidstid satt av til direkte publikumskontakt
 • C12 Del av bibliotekansattes arbeidstid brukt på regionale/nasjonale svartjenester
 • C13 Del av bibliotekansattes arbeidstid brukt til skolerettet arbeid

Kommentar

 • C6 er definert som bestand pr. person – altså antall medier (på IS språk) delt på antall personer (med IS bakgrunn).
  • Antall medier kan finnes i biblioteksystemet. Men kartlegging av antall personer med ikke-skandinavisk bakgrunn – slik ABM har definert dette – kan være en krevende oppgave.
 • C10, C12 og C13 vil kreve en ganske omfattende tidsbruksundersøkelse (se neste indikatorgruppe)
 • C11 blir trolig fanget opp av ABM-statistikken spørsmål om vakttimer

UTVIKLING/INNOVASJON/MARKEDSFØRING

 • D1 Del av bibliotekansattes tid brukt i utviklingsprosjekter/prosjektarbeid
 • D2 Del av bibliotekansattes tid brukt på kompetanseheving av egne ansatte
 • D3 Antall arrangementer per årsverk
 • D4 Samarbeidstiltak per årsverk
 • D5 Del av bibliotekansattes arbeidstid brukt på eksterne arrangementer
 • D6 Del av bibliotekansattes arbeidstid brukt på sosiale teknologier

Kommentar

 • De sju indikatorene D1, D2, D5 og D6 – samt C10, C12 og C13 – vil kreve en ganske omfattende tidsbruksundersøkelse
 • D4 vil kreve en opptelling av samarbeidstiltak utenfor biblioteket. Begrepet avgrenses slik i forslaget:
  • Tiltakene kan være arrangementer, møter, kampanjer og lignende.
  • Omfatter tiltak i regi av ulike organisasjoner/institusjoner, også andre bibliotek, på lokalt, regionalt eller nasjonalt nivå der flere typer organisasjoner/ institusjoner samarbeider.
  • Samarbeidspartnere kan være andre virksomheter i fylke, kommune, næringsliv, organisasjoner, institusjoner osv
  • Omfatter samarbeidstiltak som ikke er formalisert i samarbeidsavtale.

Sluttkommentar

Det er viktig og riktig å satse mer på systematisk informasjon om bibliotekenes virksomhet og  resultater. Det er også i tråd med det internasjonale arbeidet som drives på feltet, gjennom IFLA, ISO, Global Libraries (Gates Foundation) og andre aktører.

Men det er også klart at en liste med anbefalinger har liten effekt i seg selv. Skal indikatorer bli fungerende verktøy i bibliotekenes hverdag, må de tas aktivt i bruk på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå. ABM-utviklings indikatorinitiativ er et første skritt i denne retningen.

Ressurser

Blogger

VEDLEGG

Endringer i 2007 og 2008

ØKONOMI

 • Husleie er erstattet med det bredere begrepet husutgifter (2007).
  • Lønnsutgifter til ansatte vaktmestre, renholdspersonale og annet drifts- og vedlikeholdspersonell knyttet til biblioteklokalene føres ikke lenger under ”Lønn og sosiale utgifter”, men under  ”Husutgifter”.

BRUK/BESØK

 • Nytt spørsmål om antall aktive lånere (2007).
  • Både bibliotek og systemleverandører ble varslet om denne endringen i desember 2007.
  • Dette innebærer at det for en del bibliotek kan være vanskelig å besvare dette spørsmålet.
  • Bibliotek som ikke har mulighet til å besvare spørsmålet uten å bruke uforholdsmessig store ressurser på dette, kan la feltet stå åpent.
 • Antall aktive lånere skal fordeles på undergrupper (2008)
  • antall lånere fra egen kommune og fra annen kommune,
  • etter alder per 1. januar 2008 i kategoriene 0-12 år, 13-18 år, 19-40 år, 40 år og eldre.
 • Det blir innført tre spørsmål om bruken av bibliotekets hjemmesider (2008)
  • Antall virtuelle besøk
  • Antall sidevisninger
  • Antall unike brukere

SAMLINGER/TJENESTER/PROSESSER

 • Utlånet av fysiske enheter blir fordelt på antall førstegangslån og antall fornyelser (2008).
 • Det er innført et nytt spørsmål om andelen av den totale tilveksten som kommer fra kulturrådets innkjøpsordninger (2007)
  • Vi forutsetter ikke at en skal hente data for dette fra biblioteksystemet. En kan ta utgangspunkt i antall sett en har mottatt under de ulike ordningene og trekke fra de eksemplarene som er viderefordelt eller av andre grunner ikke inngår i tilveksttallene. I 2007 ble det sendt ut 251 eksemplarer per sett av voksen litteratur, 149 eksemplarer per sett av litteratur for barn og ungdom og 61 eksemplarer per sett av oversatt litteratur.
 • Spørsmål om bestand og tilvekst for en rekke nye kategorier blir innført (2008):
  • Digitale tekstbøker for barn
  • Digitale tekstbøker for voksne
  • Digitale lydbøker for barn
  • Digitale lydbøker for voksne
  • Abonnement digitale tidsskrifter og aviser – fulltekst
  • Andre digitale tekstbaserte dokumenter
  • Andre digitale audiovisuelle dokumenter
  • Referansedatabaser
  • Fulltekstdatabaser
  • Andre databaser
 • Spørsmål om antall nedlastede/streamede dokumenter for (2008)
  • Digitale tekstbøker for barn
  • Digitale tekstbøker for voksne
  • Digitale lydbøker for barn
  • Digitale lydbøker for voksne
  • Abonnement digitale tidsskrifter og aviser – fulltekst
  • Andre digitale tekstbaserte dokumenter
  • Andre digitale audiovisuelle dokumenter
  • Fulltekstdatabaser
  • Andre databaser
 • Spørsmål om søk og viste poster for (2008)
  • Egen bibliotekkatalog
  • Referansedatabaser
  • Fulltekstdatabaser
  • Andre databaser
 • Kategorien avgang er fjernet (2007)

UTVIKLING/INNOVASJON/MARKEDSFØRING

 • Spørsmålene om antall brukerorienteringer er erstattet med spørsmål om antall timer med brukerorienteringer (2007)
Reklamer
Kategorier:ABM-u, Indikatorer
 1. Ingen kommentarer så langt.
 1. No trackbacks yet.

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: