Hjem > ABM-u > Arbeidsgruppa for folkebibliotekstatistikk 2007-06-18

Arbeidsgruppa for folkebibliotekstatistikk 2007-06-18

Som noen kanskje vet, så er det i regi av ABM-utvikling opprettet en arbeidsgruppe for revidering av folkebibliotekstatistikk. I denne arbeidsgruppa har Samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk fått en representant. Det ble avholdt et første møte i arbeidsgruppa den 18. juni i år, og her kommer mitt personlige referat derfra.

Møte i arbeidsgruppa for revidering av folkebibliotekstatistikk den 18. juni 2007 kl 09.30 til 16.00

Tilstede: Erlend Ra (ABM-u), Vidar Kursetgjerde (Møre og Romsdals fylkesbibliotek), Trine Kolderup Flaten (Bergen offentlige bibliotek), Merete Nese Vinningland (Rogaland fylkesbibliotek), Torill Redse (ABM-utvikling), Tertit Knudsen (ABM-utvikling), samt undertegnede fra samarbeidsutvalget for folkebibliotekstatistikk. Liv Taule fra Statistisk sentralbyrå hadde meldt forfall.

Se appendix for dagsorden og innkalling til møtet.

Generelle bemerkninger:

Jeg stilte altså i egenskap av representant for samarbeidsutvalget for bibliotekstatistikk, og følte vel på forhånd i noen grad at dette møtet berørte en del punkter jeg ikke har så mye erfaring med, og at jeg dermed alene ikke var fullt ut var i stand til å vurdere hvorvidt foreslåtte endringer ville være av det gode eller ikke.

Nå var diskusjonene rundt bordet av en sånn art at jeg lærte veldig mye, samt at jeg også i fikk inntrykk av at alle innkalte virkelig var interesserte i å gjøre dette best mulig. Etter hvert som argumenter for eller mot det ene eller det andre ble fremlagt, ble det endret meninger i takt med gode argumenter fra alle hold. Det var et lydhørt forum, og mulig å vinne fram med sitt syn, bare argumentene er gode nok.

Oppsummert synes jeg det i det hele tatt var et godt møte.

Sak 1: Gjennomgang av dagsorden

Godkjent.
Sak 2: Gjennomgang av mandat

Mandatet kan leses på http://www.abm-utvikling.no/bibliotek/statistikk-for-bibliotek/medlemmer-og-mandat.html. Se mer om frister i sak 3.

Sak 3: Planlegging av arbeidet

Dette var det første møtet. Det ble besluttet å ha to møter til før jul, hvorav minst det ene skal være et todagersmøte. Det første møtet skal være tidlig i september, det andre i midten av november.

Arbeidet skal gjennomføres i to faser.

Fase en er å ha klar endringer som kan gjennomføres for 2007-statistikken. Her er vår frist for å sende ut forslaget til kommentar 15. september for data som ikke trenger å hentes gjennom året.

Fase to er å ha klar endringer som skal gjennomføres fra 2008-statistikken. Her vil fristen etter mandatet være 1. desember, men vi har i praksis kortere tid, slik at vi har satt en egen frist til 15. november. Det må også tas stilling til hvorvidt arbeidsgruppa skal fortsette i nåværende eller annen form utover det forestående arbeidet.

4. Indikatorer og benchmarking

Torill Redse jobber med indikatorer og benchmarking, men har mest erfaring fra fagbibliotek. Derfar var hun interessert i å få synspunkter fra folkebiblioteksektoren. Det ble ikke sagt så mye under dette punktet, men det ble tatt litt opp underveis med arbeidet med selve skjemaet i punkt 5.

5. Endringer i den årlige rapporteringen av statistikk for folkebibliotek

Før vi gikk løs på selve skjemaet, ble det diskutert noen innledende bemerkninger. Generelt ligger det i bunnen for dette arbeidet en forutsetning om forenkling av skjemaet. Det betyr at målet er at det skal være færre tall å forholde seg til. I gjennomgangen ble det for hvert tall diskutert om tallet er viktig for en nasjonal statistikk, eller om det er noe som man kan ta lokalt.

Viktig for den nye statistikken er også å fjerne tall som KOSTRA rapporterer, slik at det ikke er overlapp. Det bør også gjøres en generell samkjøring, deriblant uttrekk av huskostnader, slik at man lettere kan sammenligne reelle kostnader bibliotekene i mellom.

Det ble også foreslått å lage et skjema som var delt i to; en del som er obligatorisk, og en del som er frivillig. Hensikten er å få de aller viktigste tallene så riktige som mulig, og samtidig gjøre det mulig å ha litt mer komplett statistikk for de litt større bibliotekene. Det man ble stående igjen med av spørsmål etter gjennomgangen regnes i hovedsak for å være obligatoriske, da de ble ansett for viktigst å bli ferdig med. Resten diskuteres senere.

Gjennomgang

Et overblikk over skjemaet viser at det trengs en bedre organisering av spørsmålene, så det vil bli noen flyttinger. En del ledetekster trenger også en oppfiksing.

For ikke å bruke for mye tid på diskusjoner, så gikk vi rett på skjemaet i stedet for å ta stilling til tankene i dagsordenens punkt 5.

Det skal fra ABM-utvikling lages en mock-up av det endrede skjemaet underveis, slik at endringene synes bedre. Adressen til denne er ukjent, og den er heller ennå ikke laget.
Selve skjemaet

(Se lenkene bakerst)
Side 1

Adresseinformasjon: Beholdes som den er.
Side 2

Bestand

Hele avgangskategorien tas bort. Tilvekst beholdes slik at man kan vurdere aktualiteten i bestanden. (Jeg mener at det kan man til en viss grad se av medieregnskapet).

Abonnement for tidsskrifter og aviser slås sammen. Det lages en egen kategori for elektroniske dokumenter. Video/DVD-begrepet byttes ut med film. CD-ROM-kategoriene tas bort og går inn i annet. Databaser tas med, og definisjonen på en database er at man har en formell avtale med en leverandør, enten man betaler eller ikke.

I tillegg bør denne siden endre oppsett.

Side 3

Utlån

Hovedkategoriene følger bestand. I tillegg kommer det en oppføring for aktive lånere, muligens fordelt på alder.

Utlån fra mobile enheter flyttes, og kalles istedet noe slikt som «lån fra kjøpte mobile tjenester».

Fjernlån: Registere bare bøker/materiale sendt til/fra andre bibliotek.

Annen virksomhet: Bare telle besøk. Gjøre det klart/skrive i veiledningen hvordan man teller/kalibrerer, samt muligens skille mellom automatisk telling og manuell/stikkprøve.

Informasjons- og referansespørsmål fjernes. Grunnen til det er at man synes det var vanskelig å skulle favorisere dette framfor annen virksomhet i biblioteket.

Side 4

Administrative opplysninger

De tre første spørsmålene fjernes (180, 181, 182).

Personale

Endres slik at man slår sammen spørsmålene om biblioteksjef. Kolonnene for antall ansatte tas bort, og kun antall årsverk blir igjen. Kategoriene som blir igjen er: fagutdannet bibliotekar i tillegg til biblioteksjef, andre fagansatte, og til slutt andre. Hensikten er å skille ut fagpersonale (enten de er bibliotekarer eller ikke) fra «hus»- og driftsansatte.

Antall vakttimer faller bort.

Når det gjelder åpningstider, så lures det på om de enkelte data skal på avdelingsnivå, og ikke her.

Side 5

Utgifter og lokaler rakk vi ikke å gå igjennom, men det må vurderes om det er andre områder på økonomi som bør med. Generelt så bør skjemaet her harmoniseres med KOSTRA.
‘Side 6

IKT

Har kun ett spørsmål om antall datamaskiner til bruk for publikum.

Fjerner alt om internett-tilgang (om det er noen uten, så er det uten stat. signifikans, men en kuriositet), og beholder antall avd. som gir veiledning til brukere i internettbruk.

Samarbeid

Hele kategorien flyttes fra denne siden til en side som passer bedre. Det ble diskutert hvordan man skulle definere organisasjonene som det samarbeides med.

APPENDIX

Dagsorden for møtet

Første møte i arbeidsgruppa for revidering av folkebibliotekstatistikk

Tidspunkt: 18. juni 10:30-16:00

Sted: ABM-utvikling

1. Gjennomgang av dagsorden

2. Gjennomgang av mandatet

3. Planlegging av arbeidet i 2007 i henhold til fristene nevnt i mandatet

4. Indikatorer og benchmarking.

ABM-utvikling vurderer å starte et benchmarking-prosjekt, og ønsker synspunkter på dette i sammenheng med revideringen av bibliotekstatistikken.

5. Endringer i den årlige rapporteringen av statistikk for folkebibliotek.

Gruppen skal komme med forslag til endringer av dagens bibliotekstatistikk både når det gjelder hvilke data det er behov for å samle inn og hvordan de bør samles inn.

Vi vil måtte ta stilling til hvilke endringer som kan innføres fra rapportering for 2007, hvilke endringer som kan innføres fra 2008, og hvilke endringer som evt. må innføres senere. Det er også aktuelt å vurdere om det er data som bør samles inn med lengre mellomrom, men som en del av den ordinære bibliotekstatistikkrapporteringen, og om det bør differensieres mellom folkebibliotek når det gjelder hvilke data som innhentes.

Nedenfor følger noen områder som bør diskuteres (ikke uttømmende) etter når en antar at det kan være mulig å innføre endringer i rapporteringen:

a) Endringer av skjema og spørsmål som kan iverksettes fra rapporteringen for 2007

* Økonomi: Endringer i forbindelse med momskompensasjon og samarbeid/salg av tjenester fordrer endringer i dagens rapportering. Rapporteringen av økonomidata bør koordineres med kommunenes rapportering til KOSTRA og i utgangspunktet kun omfatte opplysninger som ikke rapporteres i KOSTRA-systemet.

* Areal: Er det behov for mer detaljerte opplysninger om disponeringen av bibliotekenes areal?

* Innføring av spørsmål om universell utforming: Det er viktig å utforme både fysiske omgivelser og nettjenester slik at ikke deler av befolkningen ekskluderes. Det bør derfor innføres spørsmål om dette i statistikken. Det foreligger en sjekkliste for den fysiske tilgjengeligheten i bibliotek:

http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00000/Det_tilgjengelige_bibl_999a.pdf <http://www.shdir.no/vp/multimedia/archive/00000/Det_tilgjengelige_bibl_999a.pdf&gt;

og det foreligger flere standarder og initiativ for evaluering av nettsider:

http://www.shdir.no/deltasenteret/ikt/internett/ <http://www.shdir.no/deltasenteret/ikt/internett/&gt;

http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=577 <http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=577&gt;

http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=310 <http://www.universell-utforming.miljo.no/artikkel.shtml?id=310&gt;

http://www.medialt.no/rapport/abm-rapport_kvantitativ_2007/3.htm <http://www.medialt.no/rapport/abm-rapport_kvantitativ_2007/3.htm&gt;

En kan vurdere spørsmål som gjelder hvorvidt biblioteket har kartlagt tilgjengeligheten, om biblioteket har iverksatt tiltak for å bedre tilgjengeligheten eller i hvilken grad biblioteket er tilgjengelig.

* Pc-tilgang/internett-tilgang

* Personale og årsverk

* Besøk: For å få oversikt over hvordan besøkstallene fremkommer, kan det være aktuelt å spørre om besøket er registrert manuelt eller automatisk.

b) Endringer av skjema og spørsmål som kan iverksettes fra rapporteringen for 2008 eller senere:

* Fornyelser: Det kan være aktuelt å spørre om hvor stor andel av utlånet som er fornyelser.

* Bruk av virtuelle tjenester og web-besøk: Dette er områder som ikke er dekket i dagens statistikk. Her vil også spørsmålet om hvorvidt det er realistisk å innhente data fra samtlige folkebibliotek gjøre seg gjeldende, og en bør vurdere om differensiering av rapporteringen mellom bibliotek er aktuelt. Det samles i dag inn data for web-besøk for fag- og forskningsbibliotek, jf. veiledningen til felt 113: http://www.abm-utvikling.no/bibliotek/statistikk-for-bibliotek/statistikk-for-fag-og-forskningsbibliotek/veil2005.pdf

* Brukere/lånere

* Kombinasjonsbibliotek: Kombinasjonsbibliotekene er forskjellige når det gjelder integrasjonen av skole-/folkebibliotektjenestene, og i hvilken grad det er mulig å rapportere separate data. En bør finne løsninger som gjør rapporteringen av data for disse bibliotekene så uniform som mulig.

* Behov for rapportering av data på filialnivå. Rapportering på kommunenivå gjør det i noen tilfeller vanskelig å se data i sammenheng, og det kan være aktuelt å innføre registrering på filialnivå.

Lunsj: 12:30-13:30

Lenker

Reklamer
Kategorier:ABM-u
 1. 2007-07-06, kl. 11:38

  Dette virker lovende, synes jeg, og ønsker arbeidsgruppa lykke til. Og la ikke biblioteksystemleverandørene i stikken ved å varsle nært forestående endringer i skjema altfor seint denne gang. De må også få en sjanse til å tilpasse seg nye funksjoner. Derfor er denne bloggen ypperlig for de som ønsker å følge med og komme med innspill!

 2. Vidar Lund
  2007-07-06, kl. 16:12

  Veldig bra tiltak, både gruppe og blogg!

  Ein rekneskapspost eg alltid har sakna er posten «Inntekter»! Dei fleste har purregebyr, erstatningar m.m., og det kan vera vel verdt å samanlikne det mellom kommunane. Storleik på purregebyr, t.d… OK, eg skjønar at dette ikkje hjelper til å redusere omfanget, men det kan vonleg auke relevansen!

 3. David Beadle
  2007-07-09, kl. 23:09

  Ang. fokus på produktivitet/arbeidsinnsats

  1. Samarbeid – eit relativt begrep : ønskjeleg med data om samarbeidstiltak biblioteket er involvert i – interbibliotek, tverretatlege, interkommunale, nasjonale. Samarbeid kan vere alt frå nesten papirlaust til veldig papir/administrativt krevjande. Viktig at biblioteket sitt engasjement kjem fram.

  2. Filialar : trur ikkje det er problem med å innlemme filaldata i kommunestatistikken. Ønskjeleg imidlertid at dataen som blir produsert av statistikken viser innsatsen/resultatet av filialdrift. Desentraliserte kontra sentaliserte driftsalternativ gir modellar som bør kunne samanliknast.

  3. Prosjekt : viktig at deltaking, initativ og resultat kjem fram i dataen som blir produsert. Det kan vere ymse ein kan finne på. I tillegg til fylkeskommunale/statlege godkjende prosjekt (for å få midlar), finst det andre prosjekt som har nytteverdi, er effektive/ressurssparande, er utviklande for bibliotekmiljøet.

  Vennleg helsing
  David Beadle
  Haram folkebibliotek

 4. Hanne Brunborg
  2007-08-07, kl. 14:04

  Veldig bra hvis utvalgets arbeid resulterer i mer representativ statistikk, slik at vi kan begynne å tro på tallene og kunne bruke dem mer aktivt. Som biblioteksjef i et kombinasjonsbibliotek (ungdomsskole, vgs og folkebibl.) så representerer hvert år en utfordring, særlig fordi det også handler om ulike forvaltningsnivåer (fylke/kommune). Her er noen av dem:

  Skal jeg rapportere alle ressursene (personale/økonomi)på folkebibliotekets statistikk, slik at utlån og ref.spm blir riktig hvis en måler utlån/aktivitet mot kostnad eller personalressurs? Da blir fylkesstatistikken feil, og vi mister sammenligningsgrunnlaget mot andre vgs. Samtidig vil rådmann/politikere si at vi har for mange ansatte og for mye penger, når de sammenligner med andre ikke-kombinasjonskommuner (og den info’en ligger verken i kostra eller abm-statistikken). De tallene vil bli misbrukt før jeg rekker å oppdage og korrigere feil (har allerede skjedd flere steder).

  Skal jeg dobbeltrapportere, ved å fylle ut usk og vgs statistikk som normalt og i tillegg sette alt på folkebibl? Hvis alle kombinasjonsbibliotek gjorde det så ville den nasjonale statistikken se pen ut:-)

  Skal jeg splitte alt i tre, inkl utlån (mot dagens regler)? Hvordan skal en da f.eks. måle utlån på skolene? Da må systemleverandørene kunne trekke ut egen statistikk for elever/lærere, men basert på hva? Skoletiden? Hva med når skoletid og folkebibl. åpningstid overlapper? Umulig å skille fritidsbruk/lån og skolebruk/lån.

  Det var bare noen få refleksjoner, jeg ser fram til det videre arbeidet!

 5. Mariann Schjeide
  2007-08-10, kl. 13:07

  Eg ønskjer dette revideringsarbeidet med statistikken velkoment av heile mitt hjarte! Eg er veldig samd med Vidar Lund at eg saknar ein eigen post for inntekter, for dei større biblioteka er det heller ikkje småbeløp dette dreier seg om kvart år.

  Men ein annan ting som også har frustrert meg år etter år er forholdet mellom antal tilsette og opningstidene. Det kan se ut som for vår del at vi får himla mykje ut av personalressursene våre når vi har såpass gode opningstider som vi har, men faktum er at også tilsette ved Møre og Romsdal fylkesbibliotek også tar ein del vakter (enn så lenge! dette er under endring). Men det er ingen utanom eit notefelt eg greier å få dette med. Og kva skjer med dette notefeltet, blir kommentarane der registrerte nokon plass til seinare bruk?

  I verste fall; skulle ein lokalpolitikar lese statistikken vår (det kan jo skje!) så kan det sjå ut som om vi greier det tilnærma umoglege med knappe personalressursar. Ålesund bibliotek er ikkje det einaste folkebiblioteket i landet som har tilsette ved fylkesbiblioteket med i den ordinære vaktplanen.

 1. 2007-07-08, kl. 19:05
 2. 2007-08-07, kl. 17:22
 3. 2007-08-31, kl. 08:09
 4. 2012-02-24, kl. 00:17
 5. 2012-09-22, kl. 14:37

Legg igjen en kommentar

Fyll inn i feltene under, eller klikk på et ikon for å logge inn:

WordPress.com-logo

Du kommenterer med bruk av din WordPress.com konto. Logg ut /  Endre )

Google+-bilde

Du kommenterer med bruk av din Google+ konto. Logg ut /  Endre )

Twitter-bilde

Du kommenterer med bruk av din Twitter konto. Logg ut /  Endre )

Facebookbilde

Du kommenterer med bruk av din Facebook konto. Logg ut /  Endre )

w

Kobler til %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggere like this: